Ferdig KVU Østre linjes forbindelse mot Oslo

Konseptvalgutredningen (KVU) for Østfoldbanens østre linjes forbindelse til Oslo ble overlevert til Samferdselsdepartementet august 2015. Jernbaneverket anbefaler en ny planfri påkobling sør for Ski. Med et slikt konsept vil togene på Østre linje være sikret adgang til Follobanen.

Rapporten fra arbeidet ble overlevert samferdselsminister Ketil Solvik - Olsen i august 2015. I midten jernbanedirektør Elisabeth Enger og regional strategidirektør Sjur Helseth. (Foto: Thor Erik Skarpen)
Rapporten fra arbeidet ble overlevert samferdselsminister Ketil Solvik - Olsen i august 2015. I midten jernbanedirektør Elisabeth Enger og regional strategidirektør Sjur Helseth. (Foto: Thor Erik Skarpen)

– Konseptet er samfunnsøkonomisk lønnsomt, når du ser på jernbanesystemet under ett. Det innebærer ca. seks kilometer ny bane og dobbeltspor til Kråkstad. Dagens stasjoner beholdes, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.
Statsråd Ketil Solvik-Olsen var godt fornøyd med Jernbaneverkets arbeid. Her med jernbanedirektør Elisabeth Enger og regional strategidirektør Sjur Helseth.
Best av ni konsept
Konseptet kommer samlet best ut i analysene i KVUen, der det er sett på ni til dels svært ulike konsept. Konklusjonen styrkes av den samfunnsøkonomiske beregningen som er gjort i rutemodellarbeidet og kapasitetsbehovet for hensetting.

Videre planlegging
– Konseptet må utredes videre. Det vil være viktig å se på en optimalisert linjeføring, forholdet til hensettingsanlegg og avbøtende tiltak, særlig i forhold til landbruk i det videre arbeidet. Økt godsfremføring på Østre linje bør også vurderes, sier regional plandirektør Sjur Helseth i Jernbaneverket.
Hensettingsanlegg i 2020
Forholdet til hensettingsanlegget er avgjørende for fremdrift og funksjonelle løsninger. Det vil være hensiktsmessig med samtidighet i planleggingen av tiltakene, og kapasiteten for hensettingsanlegget vil være betinget av at infrastrukturen mellom anlegget og Ski stasjon er på plass. Første byggetrinn i hensettingsanlegget må være ferdig i 2020.
- Dette betyr at Østre linjes påkobling til Ski stasjon bør avklares raskt, slik at det kan inngå som premiss i planleggingen av hensettingsanlegget, sier Sjur Helseth.
Eksempel på hvordan planfri kobling sør for Ski kan se ut.
Eksempel på hvordan planfri kobling sør for Ski kan se ut.