Rapport - Nytt fjerntogmateriell

Deler av dagens fjerntogmateriell har begrenset levetid og bør erstattes i løpet av fem år. Dette gjelder vogner av type 7 og alle sovevogner. Dette var bakgrunnen for prosjekt "Fjerntogmateriell" som leverte sin rapport i desember 2019. Sammen med rapporten fulgte også en søknad om fullmakt til å gi restverdisikring for kjøp av nytt fjerntogmateriell.

Tog med  type 7-vogner på Bergensbanen. (Foto: Njål Svingheim)

Vognene som må skiftes ut er Type 7 serien og samtlige sovevogner (WLAB2). Dette utgjør omtrent 40% av dagens fjerntogkapasitet. Det er ikke reservemateriell for dagens sovevogner, noe som betyr at alle vognene er i bruk hver natt. For å dekke forventet etterspørsel etter soveplasser i 2040 er det beregnet et behov for en tilnærmet dobling fra dagens samlede tilbud av 20 vogner til 38 vogner, der 4 vogner utgjør reservemateriell.

Jernbanedirektoratet søker i første omgang om erstatning for dagens utgående materiell 1:1, men med reservemateriell ut over det som er tilgjengelig i dagens situasjon. I kontrakten som inngås for anskaffelsen legges det inn et minimum av opsjoner på ytterligere 14 sovevogner og 21 sittevogner for å kunne møte trafikkutviklingen på fjerntogstrekningene frem mot 2035.

Det søkes om restverdisikring for 1 865 mill kr (75% av 2 485 mill).     

Søknaden om restverdisikring for fjerntogkjøretøy er gjort i tråd med KVU-metodikk og bygger delvis på eksisterende rapporter der særlig Fjerntogstrategien og Vurdering av mulige nattogkonsept har vært sentrale.

I tillegg gjennomførte prosjektet innspillsmøter med Bane NOR, togoperatørene, Toggruppen for universell utforming og togpersonalet som alle ga gode innspill til prosjektet. Prosjektet har i stor grad brukt interne ressurser i Jernbanedirektoratet, i tillegg til deltagelse fra Norske Tog.

Vedlegg: Rapport og søknad om nytt fjerntogmateriell