Rapport: Forslag til ny metode for å fastsette Ikke-prissatte virkninger i jernbanesektoren

Hvordan kan vi sette pris på naturen uten nødvendigvis å sette en pris? Hvilken samfunnsverdi har en pålitelig og sikker jernbane? Nå foreligger forslag til en metode for å håndtere ikke prissatte virkninger.

 

Figuren viser hierarkiet av ikke-prissattse virkninger. Den forklarer også noe om hva ikke-prissatte virkninger er i forbindelse med vurderinger ev mulige tiltak i en tidlig fase.

Dagens metodikk for vurdering av ikke-prissatte virkninger i jernbanesektoren er den samme som finnes i Statens Vegvesens Håndbok V712. Det er ved flere anledninger påpekt utfordringer med denne metoden knyttet til tidligfasevurderinger av investeringstiltak. Det er spesielt to forhold som trekkes frem av prosjektet. Det første er at metoden i V712 ikke dekker bredden av ikke-prissatte virkninger som er identifisert i utredninger av tiltak i jernbanesektoren. For det andre gir ikke metoden grunnlag for å sammenligne resultater på tvers av enkeltanalyser og effektpakker til NTP.

Eksisterende metode er derfor ikke et opplagt valg når vi skal vurdere ikke-prissatte virkninger i tidligfase og i en strategisk sammenheng. Jernbanedirektoratet igangsatte derfor prosjektet «Ikke-prissatte virkninger i jernbanesektoren» med mål om å beskrive en ny metode som gir en riktig og sammenlignbar evaluering av de ikke-prissatte virkningene i de samfunnsøkonomiske analysene.  

Prosjektet har hatt en liten arbeidsgruppe bestående av Frode Hjelde, Anders Halvorsen og Morten K. Flisnes (prosjektleder). De har det siste året levert tre delrapporter og én hovedrapport som utgjør prosjektets leveranser. I tillegg til å utforme forslag til en ny metodikk, har prosjektet også gjennomført en litteraturstudie og kartlagt og identifisert ikke-prissatte virkninger som kan oppstå i forbindelse med tiltak i jernbanesektoren.

Den nye metoden vil nå bli gjenstand for uttesting og inkluderes i revisjon av Jernbanedirektoratets veileder for samfunnsøkonomiske analyser som et supplement til eksisterende metode. 

I metodesamarbeidet med de andre statlige transportvirksomhetene er det også ønske om å jobbe videre med metode for ikke-prissatte virkninger, og her vil Jernbanedirektoratets arbeid med temaet bli et viktig bidrag.  

Hovedrapport Ikke-pirissatte virkninger i jernbanesektoren

Delrapport 1 - Kunnskapsgrunnlag

Delrapport 2 - Kartlegging av ikke-prissatte virkninger i jernbanesektoren

Menon-rapport: Metode - ikke-prissatte virkninger i jernbanesektoren