Samordnet bestilling av assistanse, – rapport oversendt

Jernbanedirektoratet har utredet mulighetene for en felles bestillingsløsning for assistansetjenester for kollektivtransporten. Rapporten konkluderer med at det er behov for en slik løsning og at et tilbud kan utvikles i fire trinn. Rapporten har nå vært på høring og er oversendt Samferdselsdepartementet.

Behovet for assistasetjenester er naturlig nok størst på de store stasjonene. (foto: Njål Svingheim)

Jernbanedirektoratet har gjennomført arbeidet med utredningen av mulighetene for en felles bestillingsløsning for assistansetjenester på kollektivtransport i dialog med Statens vegvesen, Avinor, Entur, Bane NOR, og Toggruppa for universell utforming.

I arbeidet er det identifisert fire konseptuelt forskjellige løsningsalternativer med ulikt ambisjonsnivå. Alternativene bygger på hverandre slik at de kan utgjøre ulike trinn i en utviklingsretning.

  • Alternativ 1: Samlet og mer tilgjengelig informasjon om dagens bestillingsløsninger
  • Alternativ 2: Samlet informasjon med ett kontaktpunkt
  • Alternativ 3: Nasjonal bestillingsløsning for assistanse
  • Alternativ 4: Nasjonal bestillingsløsning for assistanse samordnet med billettkjøp

Jernbanedirektoratet anbefaler at det videre arbeidet med en samordnet bestillingsløsning for assistansetjenester legger til grunn en trinnvis utvikling. For å bidra til måloppnåelse bør utviklingsretningen bygge opp under alternativ 4, mens utviklingen av hvert trinn baseres på vurderinger av kost/nytte. Det anbefales også at det vil være mest hensiktsmessig å plassere ansvaret for å realisere løsningene og de ulike trinnene i utviklingsretningen hos Entur.

Det er utarbeidet en rapport som sammenfatter vurderingene og anbefalingene i prosjektet. Rapporten har vært på høring hos berørte myndigheter og interessegrupper i perioden 4. februar - 26. mars 2021. Det er gjort mindre justeringer i rapporten etter høring. Rapporten er nå oversendt Samferdselsdepartementet for videre behandling.

Vedlegg:

Se også: Nettsak om utredningen før den ble sendt på høring 4.februar 2021