Utredning: -Hvor arealeffektiv er jernbanen? 

En utredning gjort for Jernbanedirektoratet viser hvor arealeffektiv jernbanen er sammenliknet med veg.   

Det er Civitas, i samarbeid med NIBIO og Infraplan, som har gjennomført utredningen på oppdrag fra Jernbanedirektoratet. Sluttrapporten «Arealeffektivitet i transportsektoren» er nå klar. 

– Resultatene viser at jernbanen beslaglegger langt mindre areal enn vei sett i forhold til kapasiteten som legges til grunn i de ulike scenarioanalysene, forteller prosjektleder Isabella Kasin. 

Det er prosjektet «Inform 21» som har tatt initiativet til utredningen, som et ledd i å tette kunnskapshullene på klima og miljø i jernbanesektoren. 

Metodikken er den største gevinsten 
Prosjektlederen presiserer at metoden skiller mellom godstransport og persontransport, og at fortrinnet om å være arealeffektiv er mest tydelig for persontransport. Rapporten vektlegger samtidig at målet ikke er å «kåre en vinner» mellom transportformene, men heller å gi et faglig grunnlag i prioriteringen av hvordan samfunnet skal oppnå et ønsket transportomfang med minst mulig konsekvenser. 

I utredningsoppdraget er det sett på seks eksempelstrekninger; fire persontogrelasjoner og to godstogrelasjoner. Det er beregnet og sammenlignet effekten av vei og bane i forskjellige scenarier og innenfor arealbeslag, transportkapasitet, forventet påvirkning på naturmangfold og klimagassutslipp og -lagring.  

– Den største nytteverdien her er ikke resultatene i seg selv, men at vi nå har en metode som gjør oss i stand til å undersøke arealeffektivitet på en mer etterrettelig og faglig måte, forteller Kasin.  


 Rapporten er vedlagt her

Dobbeltspor og firefeltsveg langs Mjøsa. (Foto: Njål Svingheim)