Utredning hensetting Østlandet

Det er forventet en betydelig befolkningsutvikling på Østlandet i årene framover, og det legges derfor opp til en betydelig bedring av togtilbudet med flere avganger og lengre tog som tar flere passasjerer pr avgang.

Hensettings- og vendeanlegg på Eidsvoll. (Foto: Njål Svingheim)

Hensettings- og vendeanlegg på Eidsvoll. (Foto: Njål Svingheim)

Et bedre togtilbud krever flere togsett, og disse togsettene må parkeres (hensettes) når de ikke er i trafikk. Det er allerede knapphet på hensettingsplasser i dag, og behov for at et stort antall plasser etableres på ulike steder på Østlandet i årene framover, i takt med tilbudsforbedringen. Uten nye hensettingsplasser eller tilstrekkelige kapasitet på verksteder for vedlikehold av tog, kan ikke togtilbudet bedres.

Med bakgrunn i behovet for flere hensettingsplasser gjennomførte Jernbaneverket en utredning i perioden 2013-15. Utredningens mål var å kartlegge fremtidig behov for toghensetting og verkstedsfunksjoner for togmateriell som gjør det mulig å gjennomføre ønsket tilbudsforbedring på kort-, mellomlang - og lang sikt (2040+).
I tillegg er det det vurdert i hvilke område disse anleggene bør ligge, samt mulige lokaliseringer innenfor de ulike områdene. Det er identifisert behov for hensettingsanlegg på 17 steder/områder på Østlandet. Det er togenes pendelstruktur, dvs. hvilke strekninger de ulike togrutene trafikkerer, som har vært førende for hvilke områder det har vært aktuelt å søke etter arealer til hensettingsanlegg.

Der utredningen foreslår etablering av hensettingsanlegg må det gjennomføres en planleggingsprosess etter plan- og bygningsloven, og i denne prosessen kan flere mulige lokaliteter i et område bli utredet videre. Det er jernbaneforetaket Bane NOR vil stå for gjennomføring av planleggingsprosessen, bygging og drift av slike anlegg.