Strategi for hensetting av persontog

Strategien som ble vedtatt i 2019 er nå oppdatert i samsvar med ny informasjon om togtilbud, infrastruktur og togmateriell. 

Tog hensatt ved Haven på Oslo S
Hensatte tog i området Haven på Oslo S.

Jernbanedirektoratet har vurdert hvordan ny fremdrift på infrastrukturprosjekter og anskaffelsesplaner for nye tog påvirker behov for ny togparkering.  

Nye vurderinger er basert på informasjon i Tilbudsbok iht. NTP 18-29 som viser planlagt tilbudsutvikling knyttet til trafikkavtaler, ibruktagelse av ny infrastruktur og nye tog. 

Den opprinnelige strategien herunder føringer for gjennomføring av tiltak ligger fortsatt fast, men oppdateringen førte til noen justeringer knyttet til omfang 

I tillegg viser den nye rapporten at forsinkelser i planleggingen av noen viktige togparkeringstiltak vil føre til mangel på kapasitet i de nærmeste årene. Derfor blir det viktig å følge opp og prioritere de mest kritiske tiltakene. 

Om Strategi for hensetting  

Jernbanedirektoratet utarbeidet «Strategi for hensetting av persontog» for å sikre at planlagt togtilbud iht. Nasjonal transportplan 2018-2029 kan realiseres. Strategien gir grunnlag for avtaler med Bane NOR om planlegging og gjennomføring av tiltak for hensetting (togparkering). 

Prosjektet startet i 2018 og ble ferdigstilt i 2019.  

Hensikten med prosjektet var å kartlegge:  

  • fremtidige behov for hensettingsinfrastruktur i landet, 
  • dagens hensettingskapasitet og 
  • hvordan underskuddet på kapasitet bør løses, herunder 
  • behov for tiltak og føringer for planlegging av nye anlegg.   

Strategien skal ivareta samspill mellom planer for togtilbud, infrastruktur og togmateriell.   

Ambisjonen om mer jernbane for pengene har vært sentral i arbeidet med strategien. Det betyr at det ble lagt vekt på hvordan behovene kan løses med lavest mulig kostnad for samfunnet. 

Informasjonen om eksisterende hensettingskapasitet i Network statement ble forbedret i samarbeid med Bane NOR, slik at det ble mulig å legge til grunn bedre utnyttelse av eksisterende infrastruktur. 

Videre ble det gjort avveiinger mellom å investere i ny infrastruktur vs. benytte eksisterende arealer som ligger i avstand fra endestasjon hvor togene går ut av drift.  

For å begrense investeringskostnader ble det anbefalt å utnytte eksisterende hensettingsarealer så fremt det ikke går utover planlagt togtrafikk.  

Historikk 

De fleste av igangsatte prosjekter for togparkering ble startet på bakgrunn av utredning «Hensetting Østlandet» utarbeidet av Jernbaneverket i 2015. Jernbaneverket gjorde den gangen et oppfattende arbeid hvor det i første fase ble identifisert hensettingsbehov, og deretter gjennomført et arealsøk og en overordnet utredning av geografiske alternativer. 

I senere tid ble det identifisert behov for å oppdatere grunnlaget som lå til grunn for dimensjonering av nye anlegg, og utarbeide tilsvarende grunnlag for andre regioner i landet.