Foreslår ny jernbane til Kongsberg via Vestfossen

Sommeren 2016 overleverte Jernbaneverket utredningen for strekningen Kongsberg-Hokksund til oppdragsgiveren Samferdselsdepartementet. Utredningen ble igangsatt for å få et faglig grunnlag for en fremtidig jernbaneløsning mellom Hokksund og Kongsberg, og som grunnlag for en eventuell videre planlegging.

I utredningen anbefales det å bygge dobbeltspor langs dagens trasé fra Hokksund til Vestfossen, og videre derfra i ny og kortere trasé direkte til Kongsberg.

I utredningen vises fem forskjellige prinsipielle løsninger i et spenn fra en minimumsløsning, som innebærer å bruke dagens trasé med en ny stasjon på Gomsrud, til et maksimumskonsept som innebærer å bygge dobbeltspor i tunnel direkte fra Hokksund til Kongsberg samtidig som eksisterende jernbanetrasé beholdes. Jernbaneverket anbefaler konsept 4, et kombinasjonsalternativ som innebærer å bygge dobbeltspor langs eksisterende trasé til Vestfossen og dobbeltspor i en helt ny og kortere trasé til Kongsberg.
Jernbaneverkets anbefaling vil gjøre det mulig å reise med tog fra Kongsberg til Oslo på under en time.
Rapportene som ble overlevert til Samferdselsdepartementet er å finne som vedlegg på denne siden.

Historikk:
Jernbaneverket utredet i 2016 ulike konsepter for et bedre jernbanetilbud på strekningen Hokksund-Kongsberg.

Utredningen vurderte hvorvidt dobbeltspor på hele eller deler av strekningen vil kunne gi et forbedret togtilbud, og om dette bør skje gjennom utbedring av eksisterende trasé eller bygging av ny.
Utredningen ble  overlevert til Samferdselsdepartementet sommeren 2016.
Kart Hokksund - Kongsberg