-Vellykket innspillkonferanse i Tromsø

Arbeidet med å oppdatere kunnskapsgrunnlaget for en jernbane fra Fauske til Tromsø er i full gang. Nylig avholdt Jernbanedirektoratet den første innspillkonferansen i prosjektet i Tromsø. Den ble godt besøkt.

Nærmere 60 personer møtte fram da Jernbanedirektoratet arrangerte den første innspillkonferansen for Nord-Norgebaneutredningen i Tromsø. (Foto: Njål Svingheim)

Utredningsarbeidet som nå gjøres er ikke en konseptvalgutredning (KVU), men skal likevel følge KVU-metodikken så langt det er hensiktsmessig. Blant annet er det et ønske med bred involvering av fra næringslivet, interessentgrupper og lokale og regionale myndigheter. Innspillkonferansen i Tromsø 8.juni var den første av tre slike konferanser. Det legges opp til liknende arrangementer i både Narvik og Salten etter sommeren.

Mange innspill

 

Prosjektleder Hans - Einar Lundli-Vi er godt fornøyde med både frammøtet og med de mange gode innspillene vi fikk på konferansen i Tromsø, sier prosjektleder Hans Einar Lundli. Nærmere 60 personer fra en rekke ulike interessenter deltok på konferansen som ble avholdt i bystyresalen i Tromsø. Kommuner, fylkeskommuner, næringslivet, Forsvaret, Statens vegvesen, Sametinget, Naturvernfornbundet og andre interessentgrupper deltok og holdt engasjerte og gode innlegg. Det samme gjorde Tromsøområdets regionråd, som også bidro med å legge til rette for konferansen i Tromsø. 

-Vi noterer oss alt som kom fram og tar det med oss i det videre arbeidet, sier Lundli. Jernbanedirektoratet gjennomgikk også hva oppdraget med utredningen går ut på i denne omgangen og hvordan arbeidet legges opp.

Oppdraget

 Oppdraget innebærer altså at det skal lages et nytt kostnadsoverslag for en ny jernbane på Strekningen Fauske – Narvik – Tromsø. Det skal også gjøres en samfunnsøkonomisk analyse der investerings og driftskostnader sammen med nytte- og markedspotensialet for en slik bane vurderes. Særlig vil Jernbanedirektoratet vektlegge en vurdering av potensialet for godstrafikk, ikke minst mulige framtidige godsmengder fra sjømatnæringen. Det skal ikke undersøkes nye traseer for en mulig Nordnorgebane, men kunnskapsgrunnlaget for den mest aktuelle trasseen, eller aktuelle kombinasjoner av de undersøkte traseene fra NSBs store utredning tidlig på 1990-tallet skal oppdateres. Også en mulig trinnvis utbygging skal undersøkes.

Vedlagt er de forhåndspåmeldte innspillene fra konferansen i Tromsø.