Asplan Viak bistår i utredningen av Nord-Norgebanen

Jernbanedirektoratet har inngått avtale med Asplan Viak om bistand i forbindelse med utredningen av en mulig jernbane Fauske – Tromsø. Utredningsarbeidet går nå inn i en mer faglig fase der blant annet kostnadsestimater og samfunnsøkonomi skal vurderes.

Fra Nordkjosbotn der E8 ut til Tromsø tar av fra E6. (Foto: Njål Svingheim)

Som kjent ble det sommeren og høsten 2018 gjennomført tre innspill-konferanser, én i Tromsø, én i Narvik og én på Fauske, for å sikre lokal og regional medvirkning i utredningsarbeidet. Prosjektet fikk der en rekke nyttige innspill og etablert en god dialog med offentlige og private aktører i den berørte regionen. Når utredningen nå går inn i en mer faglig fase, så skal altså konsulentfirmaet Asplan Viak gjennom sine kontorer i  blant annet Tromsø og Harstad bistå Jernbanedirektoratets folk i det videre arbeidet.

Det vil også blir etablert en referansegruppe for arbeidet og invitasjon til deltakelse i denne blir sendt ut om kort tid. En høringsversjon av utredningsarbeidet er planlagt sendt ut rett før sommerferien og en ferdig rapport skal foreligge senhøstes 2019.

Hanne JuulSkifte av prosjektleder
Jernbanedirektoratets prosjektleder Hans Einar Lundli skal gå over i ny stilling i Trondheim kommune, og Hanne Juul tar derfor over som prosjektleder for utredningen. Hanne Juul kommer fra Statens vegvesen der hun blant annet har lang erfaring med ulike utredningsoppgaver.