Stor interesse for Nord-Norgebane-utredningen

Jernbanedirektoratet ble møtt med stort engasjement og interesse da utredningsgruppa nylig avholdt møte med referansegruppa for Nord-Norgebanen. Referansegruppa består av fagfolk fra kommuner, fylkeskommuner, Sametinget, regionråd og statlige etater.

 

Jernbanedirektoratet arbeider med en utredning som skal oppdatere kostnadsanslagene og samfunnsøkonomien i en eventuell utbygging av jernbane på strekningen Fauske – Tromsø, Nord-Norgebanen. Utredningsarbeidet ble satt i gang våren 2018 og før sommerferien i år skal forslaget til rapport sendes på høring.

I løpet av 2018 ble det avholdt tre innspillkonferanser med et stort antall deltakere i både Tromsø, Narvik og Fauske. På innspillkonferansene deltok politikere, folk fra interesseorganisasjoner og andre berørte parter. På møtet med referansegruppa ble utredningsarbeidet presentert og en status for hvor langt direktoratet har kommet i arbeidet lagt fram.

-Det er ingen tvil om at utredningen og arbeidet vårt møtes med stor interesse i Nord-Norge, sier prosjektleder Hanne Juul. Hun er spesielt glad for alle innspillene som har kommet, både gjennom de tre innspillkonferansene og nå gjennom møtet med referansegruppa. Vi tar med alt dette inn i utredningsarbeidet vårt og det styrker grunnlaget og kunnskapen vår, sier Juul.

Her er noen stitikkord om hvor lang utredningen har kommet ved utgangen av mars 2019:

  • Arbeidet med kostnadsestimater, markedsanalyser, transportanalyser, miljøkonsekvenser, konsekvenser for samiske interesser og scenarioanalyser har kommet langt. Resultater fra disse arbeidene blir viktige grunnlag i rapporten og utføres av Asplan Viak.
  • Det er gjort forberedelser for arbeidet med samfunnsøkonomisk analyse, det vil si at innsamling av nødvendige data er i full gang.
  • Det er lyst ut konkurranse for oppdraget om å gjennomføre usikkerhetsanalyse for utredningen

Kostnadene for en eventuell baneutbygging skal angis innenfor en usikkerhet på pluss/minus 40 % og det er avklart at man ut fra tidligere trasealternativer legger følgende utbyggingsalternativer til grunn i kostnadsanalysen:

  • Basisalternativet Fauske – Narvik – Tromsø
  • Et alternativ Fauske – Narvik – Tromsø med lavere tunnelandel
  • Sidearm til Harstad

Oppdraget innebærer også en vurdering av en mulig trinnvis utbygging. Dette betyr at det ses nærmere på hva en kan oppnå ved å bygge Fauske – Narvik som trinn 1, etterfulgt av Narvik – Tromsø som trinn 2. Det samme gjelder vurderinger av effektene ved å bygge Narvik - Tromsø som trinn 1, før en så bygger Fauske – Narvik.

Analysene for marked og transport omfatter togtilbud, stasjonsmønster og vurderinger av effektene ved å bygge sidearmen til Harstad. For godstrafikken legges det i denne omgang inn mulige terminaler i Fauske, Narvik, Storsteinnes, Tromsø og eventuelt Tjeldsund og Harstad.