Utredning: REammebetingelser for godstrafikken

Jernbanedirektoratet har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet et kunnskapsgrunnlag for rammebetingelsene for godstransport på bane. Inkludert i denne bestillingen var det også å komme med tiltaksforslag for å bedre rammevilkårene.

Godstog mellom Fauske og Rognan på Nordlandsbanen. (Foto: Njål Svingheim)

Godsnæringen påpeker at hovedutfordringen i godstrafikken på bane er manglende kapasitet i jernbanenettet. Det er også en utfordring at kostnadene øker. Næringen poengterer også at den ønskes mer forutsigbarhet i de rammevilkårene som foreligger.

Konkurransesitusjonen og markedet for gods på bane endrer seg raskt, og der det for få år siden var et utfordrende marked, flere selskaper var truet av konkurs og tilbud ble nedlagt, er vi nå i en situasjon med økende etterspørsel, nye tilbud og økt frekvens. Mens det for to-tre år siden handlet om å hjelpe aktørene med å overleve, er problemstillingen nå i større grad å håndtere etterspørselsveksten i forhold til kapasiteten på jernbanen.

I utredningen foreslås:

  • Å fortsette arbeidet med optimalisering og videre planlegging av effektpakken for gods som er planlagt for oppstart i første seksårsperiode av NTP, slik at den kan prioriteres og gjennomføres.
  • Som del av arbeidet med neste NTP vurdere ytterligere tiltak for gods, herunder en egen effektpakke for mindre investeringstiltak for gods.
  • Å se nærmere på mulige endringer i ruteleieprioriteringene, i samarbeid med Bane NOR.

I tillegg anbefaler Jernbanedirektoratet at miljøstøtteordningen videreføres i sin nåværende form for 2022 og 2023, og at det gjennomføres en oppdatert evaluering av miljøstøtteordningen høsten 2022. 

Lenke:

Les mer i rapporten, vedlagt her