Perspektivanalyse: Jernbanen mot 2050

Jernbaneverket har anslått at veksten i persontransport med jernbane fram mot 2050 i byområdene Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger vil være på om lag 170 %. Veksten for godstransporten med jernbane er anslått til nær 90 %.

Jernbaneverket har i denne perspektivanalysen fokusert på to områder hvor det er behov for nye strategier:

  1. Ny bystrategi som oppfølging av Stortingets klimaforlik om å ta persontrafikkveksten gjennom økt gåing, sykling og kollektivtransport.
  2.  Ny godsstrategi for å få mer transport på jernbane.

- Jernbaneverkets perspektivanalyse er et viktig underlagsdokument for arbeidet med rullering av Nasjonal transportplan. I denne perspektivanalysen peker vi på behovet for videreutvikling av jernbanen på to områder. Vi bygger ikke bare spor, vi bygger også samfunn. Den skinnegående transporten er arealeffektiv og klimavennlig. I Bergen investeres det massivt i nærområdene til
Bybanen, i Osloområdet ser vi hvordan kollektivknutepunktene er magneter for bolig- og næringsutvikling, skriver jernbanedirektør Elisabeth Enger i forordet til Perspektivanalysen.