Analyser og metodeutvikling

For å finne gode løsninger på transportbehov i samfunnet, må vi som jobber i Jernbanedirektoratet bruke metoder og analyseverktøy fra mange ulike fagområder. Disse metodene og verktøyene er spesialutviklet for problemstillinger som berører hele transportsektoren, spesielt jernbanen.

Jernbanedirektoratet bruker blant annet analyseverktøy som beregner hvordan strømmen av reiser eller gods vil endre seg dersom vi forbedrer togtilbudet (transportmodeller). Vi har også verktøy som brukes til å planlegge det fremtidige togtilbudet, og for å sikre at det er sammenheng mellom infrastrukturen og togtilbudet (ruteplanleggingsverktøy og trafikkmodeller).

En jernbane for fremtiden

Jernbanedirektoratet har ulike metoder for å se langt inn i fremtiden.  Prognoser er veldig viktig i dette arbeidet, men vi bruker også andre spennende metoder, som scenarier og backcasting for å håndtere usikkerhet om hvordan fremtiden vil bli (framsynsmetodikk).
Jernbanen er et komplisert system – både fordi den teknisk sett er veldig sammensatt og fordi den skal levere tjenester i samspill med et annet komplekst system: samfunnet. Derfor er det ofte nødvendig å gjøre faglige analyser av særskilte problemstillinger som berører jernbanen, f.eks. kjørevegsavgift på jernbanen.