Bymiljøavtaler

Transportutviklingen i byområdene står sentralt i Jernbanedirektoratets arbeid. Bymiljøavtaler er gjensidig forpliktende avtaler mellom staten, fylkeskommuner og kommuner for å nå målet om at veksten i persontransporten i storbyområdene skal være gjennom kollektivtransport, sykling og gange.

Fra Fredrikstad stasjon. (foto: Njål Svingheim)
Bytransport er et satsingsområde i jernbanesektorens perspektivmelding : Jernbanen mot 2050 – perspektiver for transport i byområder og mer gods på skinner. Løsningene som velges, skal bidra til å sikre bedre framkommelighet samlet sett, og spesielt ved å tilrettelegge for attraktive alternativer til privatbil.

Forhandlingene om bymiljøavtaler ledes av Statens vegvesen, men Jernbanedirektoratet arbeider også aktivt med å utrede innholdet og inngå disse avtalene. Vi utreder blant annet grunnlaget for utvikling av jernbanen i byområdene, slik at jernbanen blir en godt integrert del av det samlede transportsystemet. Det pågår arbeid med å inngå bymiljøavtaler for de ni byområdene Osloregionen, Bergensregionen, Trondheimsregionen, Nord-Jæren, Kristiansandsregionen, Buskerudbyen, Grenland, Nedre Glommaregionen og Tromsø.