Nasjonal transportplan (NTP)

Nasjonal transportplan (NTP) er en plan for hvordan man skal arbeide i retning av det overordnede og langsiktige målet i transportpolitikken: Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippsamfunnet. NTP gjelder for 12 år, men revideres hvert fjerde år.

NTP presenterer regjeringens transportpolitikk. Planen blir behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen, som legger sin innstilling fram for Stortinget.

Før en ny Nasjonal transportplan skal lages, gjennomfører transportvirksomhetene (Avinor AS, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier AS og Statens vegvesen) en rekke utredninger. Utredningene danner grunnlaget for regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan. 

Det er Nasjonal transportplan 2018–2029 som er den gjeldende NTP. Les mer om den og last ned rapportene her. Neste NTP, for 2022–2033, er under utarbeidelse. Stortingsmeldingen vil legges frem av Samferdselsdepartementet i 2021.

Fra januar 2019 ble arbeidet med NTP organisert på en ny måte. Som en del av grunnlaget for NTP 2022–2033 får virksomhetene faglige oppdrag. Nærmere omtale av endringene er beskrevet i brev av 11. januar 2019 fra Samferdselsdepartementet. Oppdragene legges ut fortløpende på denne siden.

Politisk behandling

Regjeringen presenterer transportpolitikken gjennom meldingen om Nasjonal transportplan som legges fram for Stortinget. Meldingen fra Samferdselsdepartementet danner grunnlaget for behandlingen i Stortinget.

Gjennomføring etter behandling i Stortinget – handlingsprogram 

Handlingsprogrammene er gjennomføringsplaner for Nasjonal transportplan. Når Nasjonal transportplan er ferdig, utarbeider transportvirksomhetene hvert sitt handlingsprogram for de fire første årene av planperioden. Handlingsprogrammene legges til grunn ved de årlige budsjettforslagene. Les om jernbanesektorens handlingsprogram her.