Byområdene

Byområdene vokser og antall reiser som skal avvikles daglig øker kraftig. For å sikre god mobilitet for moderne byområder, er det avgjørende at mobiliteten i framtiden i vesentlig større grad enn i dag ivaretas av miljøvennlige transportformer. 

Både miljø- og kapasitetsutfordringene tilsier at den forventede persontransportveksten i de større byområdene må tas med kollektivtransport, gange og sykkel. Nullvekstmålet for personbiltrafikken gjelder i dag for alle byområdene som er aktuelle for byvekstavtaler.  

Byvekstavtaler 

I stortingsmeldingen om NTP (2019-2028) er det lagt opp til styrket innsats for kollektivtransport, syklister og fotgjengere. Byvekstavtalene er et av statens viktigste virkemidler for å nå regjeringens mål om at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Det er i tolvårsperioden satt av 66,4 mrd. kr til byvekstavtaler og Belønningsordningen. Midlene omfatter 24 mrd. kr til 50/50-prosjekter i de fire største byområdene, 1 mrd. kr til stasjons- og knutepunktutvikling langs jernbanen, 24 mrd. kr til kollektiv-/gang- og sykkeltiltak på riksveg og 17 mrd. kr til belønningsmidler. Belønningsmidlene kan gå til alle typer tiltak som bidrar til å nå nullvekstmålet, inklusive drift av kollektivtransport. 

Byvekstavtalene erstatter de tidligere bymiljøavtalene. Trondheim og Oslo/Akershus inngikk bymiljøavtale i hhv. 2016 og 2017.  Disse avtalene skal reforhandles til byvekstavtale i 2018. Nord-Jæren og Bergen har inngått byvekstavtaler i 2017. De øvrige byområder som kan forhandle om byvekstavtaler er: Kristiansandsområdet, Tromsø, Buskerudbyen, Nedre Glomma og Grenland. 

Byutredningene 

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, fylkeskommuner og kommuner gjennomført utredninger i åtte byområder: Bergen, Trondheim, Nord-Jæren, Kristiansandsregionen, Buskerudbyen, Grenland, Nedre Glomma og Tromsø. Også Fylkesmannen har fulgt arbeidet. I byutredningene er det belyst hvilke virkemidler som må til for at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing, også kalt nullvekstmålet. 

Byutredningen skal være et av grunnlagene for reforhandlinger/forhandlinger om byvekstavtaler. 

I utredningene er det synligjort ulike måter å nå nullvekstmålet på, men det konkluderes ikke med én anbefaling. Hvilke virkemidler og tiltak som skal gjennomføres bestemmes i de framtidige avtaleforhandlingene. 

Grunnlagsrapporter for byutredningene
Anslag på mobile tjenesteyteres andel av små godsbiler
Lastebilmatrise for byutredningene
Mobile tjenesteytere i RVU 2013-14
Om arbeidsplasser i regional persontransportmodell
Prosjektoversikt i byutredningene
Retningslinjer for byutredningene 

Byutredninger trinn 1 – hovedrapporter
Byutredning Bergen
Byutredning Trondheim
Byutredning Nord-Jæren
Byutredning Kristiansandregionen
Byutredning Buskerudbyen
Byutredning Grenland
Byutredning Nedre Glomma
Byutredning Tromsø 

 

Byutredninger trinn 1 – vedleggsrapporter


Byutredning
 Bergen
Byutredning Bergen
Byutredning Bergen  vedlegg

Byutredning Trondheim
Byutredning Trondheim
Byutredning Trondheim vedlegg 1
Byutredning Trondheim vedlegg 2
Byutredning Trondheim vedlegg 3
Byutredning Trondheim vedlegg 4
Byutredning Trondheim vedlegg 5
Byutredning Trondheim vedlegg 6
Byutredning Trondheim vedlegg 7
Byutredning Trondheim vedlegg 8
Byutredning Trondheim vedlegg 10
Byutredning Trondheim vedlegg 11
Byutredning Trondheim vedlegg 12 

 

Byutredning Nord-Jæren
Byutredning Nord-Jæren
Byutredning Nord-Jæren vedlegg 1
Byutredning Nord-Jæren vedlegg 2
Byutredning Nord-Jæren vedlegg 3
Byutredning Nord-Jæren vedlegg 4
Byutredning Nord-Jæren vedlegg 5 

 

Byutredning Kristiansandregionen
Byutredning Kristiansandregionen
Byutredning Kristiansandregionen vedlegg 1
Byutredning Kristiansandregionen vedlegg 2
Byutredning Kristiansandregionen vedlegg 3
Byutredning Kristiansandregionen vedlegg 4
Byutredning Kristiansandregionen vedlegg 5 

 

Byutredning Buskerudbyen
Hovedrapport
Administrativt forslag til byutredning Buskerudbyen

Byutredning Grenland
Byutredning Grenland
Byutredning Grenland vedlegg 1
Byutredning Grenland vedlegg 2
Byutredning Grenland vedlegg 3
Byutredning Grenland vedlegg 4
Byutredning Grenland vedlegg 5
Byutredning Grenland vedlegg 6
Byutredning Grenland vedlegg 7
Byutredning Grenland vedlegg 8
Byutredning Grenland vedlegg 9
Byutredning Grenland vedlegg 10
Byutredning Grenland vedlegg 11
Byutredning Grenland vedlegg 12
Byutredning Grenland vedlegg 13
Byutredning Grenland vedlegg 14
Byutredning Grenland vedlegg 15
Byutredning Grenland vedlegg 16 

 

Byutredning Nedre Glomma
Byutredning Nedre Glomma
Byutredning Nedre Glomma  oversendelsesbrev
Byutredning Nedre Glomma vedlegg 1
Byutredning Nedre Glomma vedlegg 2
Byutredning Nedre Glomma vedlegg 2.1
Byutredning Nedre Glomma vedlegg 2.2
Byutredning Nedre Glomma vedlegg 2.3
Byutredning Nedre Glomma vedlegg 2.4
Byutredning Nedre Glomma vedlegg 3
Byutredning Nedre Glomma vedlegg 4
Byutredning Nedre Glomma vedlegg 5
Byutredning Nedre Glomma vedlegg 6 

 

Byutredning Tromsø
Byutredning Tromsø 
 

 

Byutredninger trinn 2
Byutredning Kristiansand sykkelcase Lund
Byutredning Nedre Glomma trinn 2
Byutredning Nord-Jæren trinn 2
Byutredning trinn 2 Trondheim
Byutredning trinn 2 Trondheim vedlegg 1
Byutredning trinn 2 Trondheim vedlegg 2
Byutredning trinn 2 Trondheim vedlegg 3