Den nasjonale reisevaneundersøkelsen (NRVU)

Undersøkelser om hvilke reisevaner befolkningen har gir kunnskap og data som brukes i nasjonal transportplanlegging. Resultatene brukes blant annet til samferdselsstatistikk, analyser av hvordan og hvorfor vi reiser og i transportmodeller som anslår konsekvenser av ulike samferdselstiltak.

 

Undersøkelsene finansieres av Samferdselsdepartementet, transportetatene (Statens vegvesen, Jernbaneverket og Kystverket) og Avinor. Lokale myndigheter (fylkeskommuner og kommuner) er med på å finansiere tilleggsutvalg i en rekke kommuner og byområder.

Reisevaneundersøkelsene har blitt gjennomført med jevne mellomrom siden 1985. I 1995 vedtok Stortinget at det skulle gjennomføres reisevaneundersøkelser hvert fjerde år. Undersøkelsene er gjennomført på omtrent samme måte og vi kan derfor sammenligne resultatene for å se om reisevanene endrer seg over tid. Fra 1985–2014 var det Transportøkonomisk institutt (TØI) som var ansvarlig for innsamling av hele undersøkelsen.

Fra 2016 overtok Samferdselsdepartementet med transportetatene ansvaret. Undersøkelsen forvaltes i hovedsak av Statens vegvesen og skal nå gjennomføres kontinuerlig. Den nyeste nasjonale reisevaneundersøkelsen ble gjennomført i 2018. Foreløpige resultater fra den ble presentert 25. april 2019. Presentasjonen kan lastes ned fra denne siden. Endelig rapport legges ut når den er klar.