Nasjonal transportplan 2018-2029

Den 5. april 2017 presenterte regjeringen sin stortingsmelding om Nasjonal transportplan for planperioden 2018-2029.

- Regjeringen skal gjennomføre tidenes jernbanesatsing for å gjøre jernbanen mer attraktiv i hverdagen, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da han presenterte regjeringens stortingsmelding om Nasjonal transportplan for perioden 2018 – 2029 onsdag 5. april. 

Les nyhetssak fra presentasjonen her. 

Her er stortingsmelding 33 om NTP 2018 - 2029. 

 

Grunnlagsdokument: 

Transportetatene og Avinor leverte grunnlagsdokumentet for Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029 til Samferdselsdepartementet 29. februar 2016. 

Plangrunnlaget er utarbeidet med utgangspunkt i retningslinjer fra Samferdselsdepartementet (retningslinje 2). Transportetatenes plangrunnlag lages i planfasen, og bygger på arbeidet som er gjort i analyse- og strategifasen. 

NTP grunnlagsdokument 2018-2029 

Transportetatens forslag ble sendt på høring. Og hadde en høringsfrist 1. juli 2016. Høringssvarene ligger på nettsidene til Samferdselsdepartementet. 

Høringssvar. 

Nasjonal transportplan 2018–2029 gjelder for 12 år, mens tidligere planer har vært for 10 år.

Grunnlagsdokumenter for NTP 2018–2029

Hovedrapporter fra analyse- og strategifasen:
Hovedrapport: Utfordringer for framtidens transportsystem
Korrigert tabell 2.2 RVU-andeler 
Rapport: NTP Godsanalyse, del 1 

Bred samfunnsanalyse av Godstransport
NTP Godsanalyse Hovedrapport
NTP Godsanalyse Delrapport 1
NTP Godsanalyse Delrapport 2
NTP Godsanalyse Delrapport 3 

Byområdeutfordringer:
Hovednotat byområdeutfordringer 
Delnotat Byområdeutfordringer - finansiering og organisering av kollektivtransport
Delnotat Byområdeutfordringer - gående og universell utforming
Delnotat Byområdeutfordringer - sykkel
Vurdering av måloppnåelse for sykkel - vedlegg 1
Vurdering av mål for sykkel - vedlegg 2
Status for sykkelandeler - vedlegg 3
Mandat Byområdeutfordringer
Kollektivtransporten ved en kommunereform - NIVI Analyse AS 

Drivkrefter og utviklingstrekk:
Hovednotat Drivkrefter og utviklingstrekk
Delnotat Drivkrefter og utviklingstrekk - Teknologi og intelligente transportsystemer
Mandat Drivkrefter og utviklingstrekk
Scenarioer i NTP - notat om status og videre arbeid
Lavgir eller lykkeland - mulighetsrom for transportløsninger mot 2050 

Internasjonale forbindelser:
Hovednotat Internasjonale forbindelser
Grensekryssende infrastruktur og transport - vedlegg 1
Internasjonale samarbeidsprosjekter - vedlegg 2
TEN-T og annet viktig internasjonalt regelverk - vedlegg 3
Dybedal TØI-notat: Grensekryssende transport mellom Norge og Sverige - vedlegg 4
Mandat Internasjonale forbindelser 

Kapasitetsutvikling på de store lufthavnene:
Hovednotat kapasitetsutfordringer for store lufthavner
Mandat Kapasitetsutvikling på de store lufthavnene 

Klima:
Hovednotat Klima
Mandat Klima
Klimagasseffekt ved ulike tiltak og virkemidler i samferdselssektoren - covernotat
TØI rapport 1427/2015 Klimagasseffekt ved ulike tiltak og virkemidler i samferdselssektoren 

Lufthavnstruktur:
Hovednotat lufthavnstruktur
Mandat Lufthavnstruktur 

Metode 21:
På sporet av mer robust planlegging
Transport 2050 - i et lavutslippssamfunn
Tidlige tegn og sorte svaner - hovedrapport
Workshop om framsynsmetodikk i transportplanlegging
Sluttrapport for forprosjekt Metode 21
Mandat Metode 21 

Miljø:
Hovednotat miljø
Mandat Miljø 

Målstruktur:
Hovednotat målstruktur
Mandat Målstruktur 

Regional utvikling:
Hovednotat Regional utvikling
TØI-rapport 1346/2014: Transportinfrastruktur som vegen til bærekraftige regioner - vedlegg 1
Luftfartens betydning for regional utvikling - vedlegg 2
Mandat Regional utvikling 

Samfunnssikkerhet:
Hovednotat Samfunnssikkerhet
Mandat Samfunnssikkerhet og beredskap 

Transportsikkerhet:
Hovednotat Transportsikkerhet
Mandat Transportsikkerhet 

Transportanalyser:
Mandat Transportanalyser 

Transportutvikling og effektivitet i korridorene
Mandat Transportutvikling og effektivitet i korridorene 

 

Vedlikeholdsetterslep
Hovednotat Vedlikeholdsetterslep
Mandat Vedlikeholdsetterslep - vedlegg 1
Definisjoner, begrepsapparat og metoder for å anslå vedlikeholdsetterslep - vedlegg 2
Sammenfatning av standard for drift og vedlikehold - vedlegg 3
Oppdatering av vedlikeholdsetterslepet for Jernbaneverket - vedlegg 4
Oppdatering av vedlikeholdsetterslep Kystverket - vedlegg 5
Oppdatering av vedlikeholdsetterslep for Statens vegvesen - vedlegg 6