Tverretatlige utredninger til NTP 2022–2033

Som en del av grunnlaget for NTP 2022–2033 har transportvirksomhetene satt i gang et utredningsarbeid innen sju utvalgte områder. Arbeidet skal gi faglige anbefalinger til departementets rullering av stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan. På denne siden finner du mandater, utredninger og konsulentrapporter som er utarbeidet i regi av prosjektgruppene. 

Klima
Mandat for klimagruppen
Muligheter og barrierer for fossilfrie anleggsplasser i transportsektoren
Asplan Viak: Livsløpsanalyser – litteraturstudie
Asplan Viak: Samordning av tidligfaseverktøy

Miljø
Mandat for miljøgruppen

Teknologi
NTP 2022–2033 Hovedrapport: Teknologitrender i transportsektoren
NTP 2022–2033 Hovedrapport: Strategisk mulighetsrom som følge av ny teknologi i transportsektoren
Mandat for teknologigruppen
SINTEF-rapport 2017- 00303 Teknologitrender som påvirker transportsektoren
TØI-rapport 1641/2018 Samfunnstrender og ny teknologi
KPMG: Regulere framtidens mobilitet 

By
Mandat for bygruppen
NTP 2022-2033 Delrapport: Mellomstore byområder
NTP 2022-2033 Delrapport: Bylogistikk
NTP 2022-2033 Delrapport: Arealbruk i by
NTP 2022-2033 Notat: Utvikle og samordne reisetilbudet
NTP 2022-2033 Notat: Håndtering av samfunnsøkonomiske analyser i by
Koblingen mellom nullvekstmålet og nullvisjonen - Fotgjengere og syklisters sikkerhet i storbyområdene
TØI-rapport 1577/2017 Betydningen av ny teknologi for oppfyllelse av nullvekstmålet
Asplan Viak: Reiser til sosial infrastruktur
Urbanet Analyse rapport 113/2018: Dagens reisevaner og potensialet for en miljøvennlig transportutvikling i mellomstore byområder

Godstransport
Mandat for godsgruppen
Internasjonale trender og utviklingstrekk i godstransportmarkedet 
TØI-rapport 1706/2019: Nordiske virkemidler for overføring av godstransport fra veg til sjø og bane

Transportsikkerhet
Mandat for transportsikkerhetsgruppen

Samfunnssikkerhet
NTP 2022–2033 Hovedrapport: Samfunnssikkerhet
Mandat for samfunnssikkerhetsgruppen

Transportmodeller og samfunnsøkonomiske analyser
Mandat for gruppen for transportanalyser og samfunnsøkonomiske analyser
Retningslinjer for transport- og samfunnsøkonomiske analyser

Trender for transportsektoren
KPMG: Fremsyn 2050 – Trender innen samferdsel frem mot 2050