NTP/handlingsprogram

Hvert fjerde år leverer Jernbanedirektoratet og de andre transportetatene et faglig grunnlag for Nasjonal transportplan (NTP) til Samferdselsdepartementet. I dette grunnlaget setter vi sammen våre utredninger, strategier og annen kunnskap til én overordnet strategi. Når Stortinget har behandlet regjeringens melding om NTP, lager vi et handlingsprogram som følger opp rammer og mål som settes i NTP.

Fra januar 2019 er arbeidet med NTP 2022-2033 organiseret på en ny måte. Nærmere omtale av endringene er beskrevet i brev av 11. januar 2019 fra Samferdselsdepartementet. 

Jernbanedirektoratet vil under sitt arbeid med grunnlaget for NTP 2022 - 2033 samle rapporter og utredninger for sin del av dette arbeidet på sine nettsider her:

NTP 2022 -2033

Når Stortinget har behandlet regjeringens melding om Nasjonal transportplan, følger Jernbanedirektoratet opp med å lage et handlingsprogram.  I handlingsprogrammet prioriterer Jernbanedirektoratet prosjekter og tiltak ut fra økonomiske rammebetingelser, mål og strategier fastsatt i Nasjonal transportplan. Handlingsprogrammet er et viktig verktøy for å styre og prioritere jernbanesektorens budsjetter i årene som kommer.  

Siste planforslag gjelder for tolvårsperioden 2018-2029. Handlingsprogrammet for samme periode ble fastsatt i juli 2018:

Lenke: Fastsatt handlingsprogram 2018 - 2029 finner du her

Lenke: Samferdselsdepartementets sider om Nasjonal transportplan, NTP