Anbefaler å utvikle Heggstadmoen som godsterminal i Trondheim

Jernbanedirektoratet anbefaler at videre arbeid med godsterminal i Trondheimsregionen tar utgangspunkt i terminalen på Heggstadmoen ved Heimdal. Heggstadmoen-området ligger godt plassert i forhold til brukerne, og blir også rimeligere å etablere.

Eksisterende godsterminal på Brattøra kan legges ned ved å utikle Heggstadmoen. (Foto: Njål Svingheim)

Jernbanedirektoratet har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet laget en oppdatert samfunnsøkonomisk analyse av en nedskalert løsning for ny godsterminal på Torgård sør for Trondheim. I 2015 ble det presentert planer for nytt logistikk-knutepunkt og godsterminal på Torgård med gjennomkjøring for godstogene. Forslaget innebar blant annet en lengre tunnel gjennom Vassfjellet for godstog sørfra. I 2017 fikk Jernbanedirektoratet i oppdrag å lage en tilleggsutredning med en nedskalert løsning for godsterminal på Torgård der blant annet den åtte  kilometer lange tunnelen var tatt ut av prosjektet.

Heggstadmoen best
I arbeidet med å vurdere en nedskalert løsning for terminal på Torgård har Jernbanedirektoratet sammen med Bane NOR sett nærmere på om det kan være andre aktuelle løsninger til en lavere kostnad. Den nedskalerte terminal-løsningen på Torgård anslås på koste om lag 4,5 milliarder kroner. Jernbanedirektoratet og Bane NOR har gjennom dette arbeidet vist at en videre utbygging av eksisterende terminal på Heggstadmoen vil kunne svare ut behovene for godstrafikken til en langt lavere kostnad.

Utvidelse på Heggstadmoen vil kunne gi en dobling av dagens godskapasitet på terminalene i Trondheim og anslås å koste 1,78 milliarder kroner. Heggstadmoen vil dermed kunne dekke behovet for godsterminal i Trondheim til en langt lavere kostnad. Samtidig kan den andre terminalen i Trondheim på Brattøra i byens sentrum dermed legges ned. Også de aller fleste større brukerne av godsterminalen, speditører og samlastere, er etablert i nærheten av Heggstadmoen.

Jernbanedirektoratet anbefaler derfor at videre arbeid med godsterminal i Trondheimsregionen tar utgangspunkt i en utbygging av Heggstadmoen.

Vedlegg:

Avgreningen fra Heimdal stasjon til terminalen på Heggstadmoen.