Grenlandsbanen - Raskere mellom Oslo og Kristiansand

Jernbaneverket anbefaler sammenkobling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen i konseptvalgsutredningen (KVU) for Grenlandsbanen.

  • Reisetiden Oslo-Kristiansand kan bli redusert til 3 timer og 23 minutter
  • Antallet reisende med tog vil øke betraktelig 
  • Grenlandsregionen vil bli styrket

Konseptvalgutredningen om sammenkoblingen av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen er overlevert til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
– Hovedkonklusjonen er at Grenlandsbanen vil være samfunnsøkonomisk lønnsom når vi regner med ringvirkningene, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.
Jernbanedirektør Elisabeth Enger overleverer rapporten til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen 4.juli 2016. - See more at: http://jernbanedirektoratetprod.azurewebsites.net/no/strategier-og-utredninger/utredninger/kvu-grenlandsbanen/grenlandsbanen---raskere-mellom-oslo-og-kristiansand/#sthash.1qAr4YOy.dpuf

Jernbanedirektør Elisabeth Enger overleverer rapporten til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen 4.juli 2016.  

I rapporten anbefaler Jernbaneverket videre planlegging av det midtre alternativet via Porsgrunn og med stopp i Tangen (Kragerø) for fjerntogtrafikken.
Jernbaneverket anbefaler at det bygges dobbeltspor. To spor gir muligheter for å kjøre flere tog, noe som bidrar til at lønnsomheten øker. Raskeste reisetid mellom Kristiansand og Oslo kan bli redusert fra dagens 4 timer og 28 min til 3 timer og 23 minutter.

– Analysene viser at toget vil ta en økt andel av markedet med en så kort reisetid, sier Elisabeth Enger, som mener at Grenlandsbanen vil kunne etablere et togtilbud som gir grunnlag for positiv regional utvikling i Agder-, Grenland- og Vestfoldområdet.
Det vil også være mulig å etablere et lokaltogtilbud. Kostnadene for banen er anslått å være mellom 20 og 26 milliarder kroner avhengig av hastighetsstandard. Jernbaneverket anbefaler at hastighet vurderes i et videre planarbeid.

Det er ikke marked for mer enn to stopp for et fjern- og regiontogtilbud på strekningen. Jernbaneverket anbefaler at Porsgrunn videreutvikles som et kollektivknutepunkt for både lokaltog, fjerntog og lengre IC-pendler på Sørlandsbanen, Vestfoldbanen og Bratsbergbanen.
–Engasjementet er stort for å få et stopp på Brokelandsheia i Gjerstad kommune, sier prosjektleder for utredningen Jarle Vaage. – Våre analyser viser at prosjektets lønnsomhet blir høyest dersom Tangen (Kragerø) velges framfor Brokelandsheia som stopp for fjerntogtrafikken. I det videre arbeidet bør det imidlertid vurderes om Brokelandsheia kan være aktuell som stasjon for et framtidig lokaltogtilbud.