Persontog til utlandet 

Jernbanedirektoratet har satt i gang et utredningsarbeid med formål å se på tilbudsforbedringer for persontogreiser fra Norge til Sverige og videre til Danmark og kontinentet. 

Utenlandstoget "Alfred Nobel" med blant annet direkte vogner Oslo - Hamburg på veg gjennom Østfold i 1991. (Foto: Jan - Erik Hellerud)

Prosjektet vil starte med å kartlegge hvilke tilbudsforbedringer den reisende trenger. En slik kundeundersøkelse vil være utgangspunktet for utvikling av tilbudsforbedringer. På kort sikt kan det være behov for bedre opplysningstjeneste om hvilke forbindelser som finnes i dag, og for enklere tilgang på billetter og andre reiseopplysninger. Utredningen skal også opprette kontakt med liknende initiativer i Sverige og Danmark og skal se på muligheter for å kople togtilbud til og fra Norge sammen med eventuelle andre nye tilbud fra våre naboland. På lengre sikt vil nye store infrastrukturprosjekter som for eksempel Fehmern-belt-forbindelsen mellom Danmark og Tyskland åpne for raskere reiser til Sentral-Europa. Det er derfor viktig at mulige tilsluttende ruter fra Norge er kartlagt og koordinert med våre naboland i forkant av dette. 

Økende interesse 
Bakgrunnen for at Jernbanedirektoratet har satt i gang en utredning som skal se på mulighetene for å bedre togforbindelsene til og fra utlandet er at interessen for slike togreiser er økende. Fra Norge var det fram til slutten av 1990-tallet flere direkte dag- og nattogsforbindelser med København, og gode forbindelse videre sørover. Siden 2000 har interessen vært liten for disse forbindelsene. Når interessen nå igjen synes å være økende, vil utredningen se på hvilke muligheter som kan finnes og hva som kan gjennomføres på kort og lengre sikt. 

Utredningen vil møte en ekstra utfordring som følge av korona-krisen. Det vil være krevende å se for seg hvordan og om krisen kan påvirke etterspørsel etter slike reiser i framtida.

Utredningen skal etter planen fullføres innen utløpet av 2020.

Lenker

Kontakt