Strategi for hensetting er klar

Den nye strategien for hensettingskapasitet reduserer behovet for tiltak på Østlandet og forsøker i stor grad å utnytte eksisterende arealer.

Tog hensatt ved Haven på Oslo S
Hensatte tog i området Haven på Oslo S.

Nasjonal transportplan 2018-2029 legger opp til økt togtrafikk for å møte transportetterspørselen i årene fremover. Fremtidig jernbaneinfrastruktur og kjøretøyflåte skal utvikles i tråd med det planlagte togtilbudet. Det innebærer at behov for hensettingskapasitet (parkering) av tog øker.

Jernbanedirektoratet har utarbeidet en strategi for hvordan hensettingskapasiteten kan utvikles fremover for å nå ønsket togtilbud.


Prosjektet som startet i fjor sommer har kartlagt:

  • fremtidige behov for hensettingsinfrastruktur i landet,
  • dagens hensettingskapasitet
  • hvordan underskuddet på kapasitet bør løses
  • oversikt for gjennomføring av hensettingsprosjekter

Bane NOR har i dag 17 prosjekter som planlegger etablering eller oppgradering av hensettingsarealer. Noen av disse er svært komplekse og kostbare prosjekter som krever erverv av store arealer, kapasitetssterke tilknyttinger til hovedspor og er krevende å gjennomføre.

Jernbanedirektoratet er opptatt av at tiltakene gjennomføres til ønsket tidspunkt og med riktig omfang og kostnad.

Strategien skal gi en bedre oversikt over prosjektløsende behov og sammenhenger med andre infrastrukturtiltak som vil være svært nyttig i den videre oppfølgingen av planarbeidet.

De fleste pågående prosjekter er basert på utredning «Hensetting Østlandet» utarbeidet av Jernbaneverket i 2015. Jernbaneverket gjorde den gangen et oppfattende arbeid hvor det i første fase ble identifisert hensettingsbehov, og deretter gjennomført et arealsøk og en overordnet utredning av geografiske alternativer.

Anbefalinger i utredningen er lagt til grunn for oppstart av pågående prosjekter, men i senere tid ble det signalisert behov for en oppdatering av grunnlaget med tanke på dimensjonering av anleggene.

Mer jernbane for pengene

I utviklingen av hensettingsstrategi har vi hatt mer vekt på samspill mellom togtilbud, togmateriell og behov for hensetting enn tidligere, og sett på hvordan behovene kan løses med lavest mulig kostnad for samfunnet.

Sentralt tema i utredningen har vært å se på hvordan vi kan minimere både investeringskostnader for nye anlegg og driftskostnader som togoperatører bruker på å kjøre tomtog til/fra hensettingsanlegg.

Vi arbeidet med å finne optimaliserte løsninger, blant annet ved å gjøre avveiinger mellom å investere i ny infrastruktur vs. benytte eksisterende arealer som ligger ugunstig til i forhold til linjens endepunkt.

Arbeidet med å forbedre informasjonen om eksisterende hensettingskapasitet i Bane NORs Network statement har gjort det mulig å legge til grunn bedre utnyttelse av eksisterende infrastruktur enn i tidligere vurderinger.

Utvidet geografisk avgrensning til hele landet var først og fremst nødvendig for å gi oversikt over hensettingsbehov i andre regioner utover Østlandet, som bidro til en reduksjon av tidligere vurdert tiltaksbehov på Østlandet på grunn av fordeling av fjerntogene mellom regionene.

Resultater

Rapportene utarbeidet i prosjektet gir et bilde over nødvendige hensettingstiltak for å kunne realisere inneværende NTP 2018-2029, Jernbanedirektoratets Fjerntogstrategi og Materiellstrategi.

Det er utarbeidet hensettingskonsepter som viser hvordan hensetting kan løses på mellomlang og lang sikt. Konseptet på mellomlang sikt ivaretar hensettingsbehov knyttet til planer som skal realiseres i løpet av inneværende NTP, samt anbefalinger i Fjerntogstrategi. På lang sikt har vi tatt med planer som er omtalt og skal planlegges i løpet av NTP-perioden.

En viktig premiss for anbefalte tiltak er utnyttelse av eksisterende hensettingsarealer i størst mulig grad for å redusere behov for å bygge nye hensettingsplasser, til tross for at dette i noen tilfeller vil føre til tomtogkjøring og øke togoperatørenes kostnader.

Hensettingskonseptene vil brukes som grunnlag i direktoratets videre arbeid med prioriteringer, NTP 2022-2033 og i forbindelse med oppfølging av infrastrukturavtaler med Bane NOR.