Utredning av ny jernbane Fauske - Tromsø (Nord-Norgebanen)

Jernbanedirektoratet er i gang med en utredning av en mulig jernbane mellom Fauske og Tromsø. Det skal bl.a. utarbeides et oppdatert kostnadsanslag basert på den trasé som ble vurdert i rapporten «Jernbanens rolle i nord» (Jernbaneverket 2011). 1. juli 2019 skal utredningen sendes ut på høring.

Den tykke streken viser hovedalternativet fra 1993-utredningen. Tynne streker viser alternative linjer.

Jernbanedirektoratet har nå satt i gang utredningsarbeidet av Nord-Norgebanen. -Dette blir et spennende oppdrag og vi er glad for den store interessen for utredningsarbeidet i Nord-Norge, sier prosjektleder Hans Einar Lundli. Framdriftsplanen for arbeidet er lagt opp slik at resultatene fra utredningen skal kunne omtales i neste rullering av Nasjonal transportplan 2022 – 2033. -Vi kommer til å satse mye på å få til bred involvering fra alle interesserte både regionalt og lokalt, sier Hans Einar Lundli. Nylig var det et internt oppstartmøte i arbeidet med å oppdatere anslagene for markedspotensial og kostnader for en Nord-Norgebane på strekningen Fauske – Narvik – Tromsø.

Traséforslag  fra 1992

I 2011 kom det en rapport om jernbanens rolle i nord i regi av Jernbaneverket. Det er denne rapporten som nå skal gås gjennom og oppdateres. Det skal ikke gjøres nye vurderinger av mulige traseer for banen i denne runden. Det som da ligger til grunn er den traseen som framkom i NSBs omfattende utredning fra 1992.

Potensiale for godstrafikk

Oppdraget innebærer at det skal lages et nytt kostnadsoverslag for en ny jernbane på Strekningen Fauske – Narvik – Tromsø. Det skal også gjøres en samfunnsøkonomisk analyse der investerings og driftskostnader sammen med nytte- og markedspotensialet for en slik bane vurderes. Særlig vil Jernbanedirektoratet vektlegge en vurdering av potensialet for godstrafikk, ikke minst mulige framtidige godsmengder fra sjømatnæringen. En mulig ny jernbane på strekningen skal sammenliknes med Ofotbanen, det vil si eksisterende bane som et referansealternativ.
I 1992-utredningen ble det vurdert flere traseer og kombinasjoner. I oppdragsbrevet fra Samferdselsdepartementet er det angitt at det er alternativet Fauske – Narvik - Tromsø som skal legges til grunn i den utredningen som nå skal gjennomføres. -Vi vil legge opp til å følge metodikken for hvordan vi lager en konseptvalgutredning (KVU) så langt det er hensiktsmessig, sier Lundli. Men det er ikke en KVU i vanlig forstand vi skal lage.  Likevel blir det bred involvering og arbeidsverksteder lokalt i Nordland og Troms, sier han. Lokale myndigheter, Sametinget og flere interessegrupper og utvalg blir viktige parter i dette arbeidet. I tillegg til å se på en bane på hele strekningen Fauske - Narvik – Tromsø, har departementet også bedt om at en mulig trinnvis utbygging blir vurdert.

Vedlegg: Brev med framdriftsplan

Det legges opp til en åpen prosess med bred deltagelse fra kommuner, fylkeskommuner, næringsliv og ulike interesseorganisasjoner.

Utredningen skal ut på høring 1.juli 2019 og ferdigstilles innen utgangen av 2019.

Kontakt oss på e-post: nordnorgebanen[at]jernbanedirektoratet.no

Prosjektleder er Hanne Juul, e-post: hanne.juul[at]jernbanedirektoratet.no