Trafikkpakke 3: Vest

Trafikkpakke Vest består av tre togprodukter:

Kartet viser Bergensbanen Hønefoss - Bergen og strekningen via Drammen samt den kommende Ringeriksbanen Sandvika - Hønefoss.

Den vestlige delen av Bergensbanen har omfattende lokal- og regiontrafikk. Banens markedsmessige tyngdepunkt er reiser opp mot fjellet fra Bergensområdet og fra Oslo-området. Bergensbanens fjerntrafikk binder sammen landets to største byer og banen er den fjernstrekningen som har størst trafikk.

Trafikken med lokaltogene Bergen – Arna er preget av pendlertrafikk og hverdagsreiser. Toget er det klart raskeste reisealternativet til Bergen sentrum fra bydelen Arna.

Regiontrafikken på strekningen Bergen – Voss - Myrdal er også preget av hverdagsreiser og pendlertrafikk inn til Bergen, men her er det også en betydelig andel turistreiser, spesielt i sommerhalvåret.

Fjerntrafikken har et stort innslag av turistreiser hele året. Stasjonene i Hallingdal og på høyfjellet er betydelige reisemål. Det samme gjelder for trafikken til og fra Flåmsbana over Myrdal stasjon. Flåmsbana er ikke omfattet av Trafikkpakke 3 i denne omgang.  

Fakta om hele pakken

 •  Avstand Oslo S – Bergen over Drammen: 483,78  km
 • Stasjoner og holdeplasser med persontrafikk: 40
 • Antall togavganger (persontog):
  • Mandag – torsdag: 82
  • Fredag: 88
  • Lørdag: 69
  • Søndag: 46
 • Antall passasjerer i 2015: 2,8 millioner
 • Totale inntekter i 2015: 614 millioner NOK
 • Trafikkinntekter i 2015: 459 millioner NOK
 • Passasjerkilometer i 2015: 413,1 millioner
 • Setekilometer i 2015: 834,1 millioner
 • Togkilometer i 2015: 2,5 millioner 

Prosessen videre

 Jernbanedirektoratet har utformet en anskaffelsesprosedyre som etterstreber åpenhet for alle tilbydere, rettferdighet, og som overholder prinsippene om åpenhet og likebehandling og i henhold til EF 1370/2007. En generell prekvalifisering er etablert for første del av anbudsprogrammet for persontrafikk i Norge. Potensielle tilbydere må være prekvalifisert for å få tilgang til anbudspapirene. Prekvalifiseringen annonseres separat. Tidspunktene som er indikert nedenfor reflekterer tidsplanen slik den nå ligger, og det kan komme endringer.

 

Milepæl:                                                                          Dato:

Veiledende kunngjøring publisert:           12.oktober 2017
Utsendelse av konkurransegrunnlag:     Medio desember 2018
Tilbyderdager Bergen:                                  F.o.m. 6. t.o.m 8. februar 2019
Frist for innsendelse av tilbud:                   Primo august 2019
Kontraktsignering:                                         Medio desember 2019
Trafikkstart:                                                      Medio desember 2020


Formålet med dokumentet Dette dokumentet gir generell informasjon om nåværende tilbud på Bergensbanen og Vossebanen og prosessen frem til kontrakt start. Dette er ikke en del av invitasjonen til trafikkpakken.

Ytterligere informasjon vil bli gjort tilgjengelig for prekvalifiserte tilbydere.

Mer informasjon:

www.jernbanedirektoratet.no