Hvordan bli prekvalifisert

Togselskaper som ønsker å motta konkurransegrunnlaget og eventuelt delta i konkurransen senere, må prekvalifisere seg. Prekvalifisering har til hensikt å begrense antallet tilbydere til kun å omfatte seriøse selskaper. Følgende hovedkriterier legges til grunn:

  • Søkeren må ha en sunn finansiell og økonomisk stilling.
  • Søkeren skal være et selskapsmessig skille mellom beskyttet virksomhet og annen virksomhet slik at det ikke er fare for kryssubsidiering fra togprodukter som ikke er konkurranseutsatt.
  • Søkeren har eller kan sannsynliggjøre at de vil kunne få tillatelse til å drive jernbanevirksomhet i Norge.
  • Krav til søkerens kompetanse og kapasitet til å levere persontransporttjenester på jernbane.
  • Krav til erklæring fra eier(e) som står bak søknaden dersom søker er et planlagt eller nyetablert selskap.

Kvalifikasjonsordningen kunngjøres i Doffin/TED.

Om prekvalifisering

Prekvalifisering vil skje samtidig med kjøpers forberedelse av konkurransegrunnlaget og forutsettes å være gjennomført til konkurransegrunnlaget sendes ut.

Prekvalifiserte tilbydere får tilgang til veiledende markedsinformasjon om de strekningene som er besluttet konkurranseutsatt.

Mer informasjon

Togselskaper som ønsker å prekvalifisere seg kan fylle ut skjemaet nedenfor for å motta påloggingsinformasjon.

Søknad om prekvalisering

Type bruker