Nyttig informasjon

12.oktober 2017: Presentasjooner fra pressekonferanse om konkurranseutsetting av trafikkpakke 1 sør
Lenke til presentasjon fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen
Lenke til presentasjon fra Jernbanedirektoratet

12.oktober 2017: Konkurransen om å trafikkere Sørlandsbanen er i gang
Lenke til pressemelding

12.oktober 2017: Videre plan for konkurranseutsettingen kunngjort

Lenke til pressemelding

2. mai 2017: Regjeringen utsetter konkurransen om trafikkpakke 1

Regjeringen har besluttet å utsette utsendelsen av konkurransegrunnlaget for trafikkpakke 1.  Planen er nå å sende ut konkurransegrunnlaget i oktober/november, og at valgt operatør som tidligere forutsatt skal få ett års tid til å forberede trafikkstart.  Tidspunktet for trafikkstart for trafikkpakke sør blir derfor endret til juni 2019.

- Regjeringen mener konkurranse om persontransport med tog vil redusere kostnadene og øke kvaliteten i persontogtransporten, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Han understreker at gjennomføring av konkurranser må planlegges godt for å bli vellykket og at tilbyderne må få rimelig tid til å utvikle sine tilbud.  Når det gjelder konkurranseutsetting av persontransporten, ønsker vi å sikre tilstrekkelig tid for tilbyderne og direktoratet til å levere tilbud, vurdere dem og forhandle med den/de mest aktuelle tilbyderne.

- I lys av at regjeringen har brukt mer tid på å planlegge godt, blant annet for å sikre likebehandling av togtilbydere og å ivareta forhold ansatte i sektoren har pekt på (pensjonsforhold), ser vi nå at det blir vel knapt med tid til gjennomføring av konkurransen med kontraktsinngåelse i desember i år, slik at trafikkstart kan finne sted i desember 2018.  Tidspunkt for trafikkstart endres derfor til juni 2019 for trafikkpakke 1, sier Solvik-Olsen. Trafikkstart for pakke 2 vil være i desember 2019, som tidligere offentliggjort.

Regjeringen vil presentere en helhetlig plan for konkurranseutsettingen de kommende årene, i statsbudsjettet for 2018. En fremdriftsplan for trafikkpakkene Sør og Nord vil bli lagt fram senest i statsbudsjettet 2018.
Jernbanedirektoratet beklager de ulempene dette medfører for de prekvalifiserte tilbyderne og øvrige involverte parter.

Lenke til Samferdselsdepartementet sin pressemelding.

 .......

 16.desember 2016: Statens Jernbanetilsyn får styrket uavhengighet som markedsovervåkningsorgan

Kongen har i statsråd 16. desember 2016 bestemt at endringene i jernbaneloven som blant annet omhandler styrking av Statens Jernbanetilsyns uavhengighet som markedsovervåkningsorgan skal tre i kraft 1. januar 2017. Endringene sikrer at Samferdselsdepartementet ikke kan instruere SJT eller overprøve dets vedtak i markedsovervåkningsorganets saker.

– Det er nødvendig å styrke virkemidlene til Statens jernbanetilsyn for å få aktørene til å være bevisste på at det er de selv som er ansvarlige for sikker drift av sin virksomhet, og for at de skal kunne konkurrere på likeverdige vilkår. Der det er konkurranse, må den være rettferdig, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

For mer informasjon, se Samferdselsdepartementets pressemelding.

.......

6.desember 2016: Jernbanereformen med mange milepæler i 2017 (pressemelding)

– Med jernbanereformen gjennomfører regjeringen en kraftig satsing på norsk jernbane. Målet er at passasjerer og næringsliv skal få et enda bedre tilbud, samtidig som vi sikrer at de stadig høyere bevilgningene til jernbanen blir brukt mest mulig effektivt. En kraftig økning i årlige bevilgninger reflekterer at ambisjonene for jernbanen er høye. Fra nyttår får sektoren en tydeligere organisering ved at Jernbanedirektorat og Bane NOR opprettes. Samtidig vil det brukes noe mer tid på å forberede jernbanesektoren for konkurranse om persontransport, slik at de statlige aktørene får satt seg bedre i sine roller, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet er godt i rute med jernbanereformen. Som planlagt vil Jernbanedirektoratet og statsforetaket Bane NOR være på plass fra nyttår. Dette gir en tydeligere organisering og ansvarsdeling i sektoren. Jernbanedirektoratet skal være den strategiske aktøren som har et overordnet ansvar for helheten på jernbanen. Bane NOR skal ha et helhetlig ansvar for all fysisk infrastruktur og eiendom, noe som i dag har vært spredt på flere aktører. Samtidig blir flere underselskaper av NSB gjort om til selvstendige enheter underlagt Samferdselsdepartementet. Det gjelder billettselskapet Entur, som skal utarbeide et rute- og billettsystem for hele kollektiv-Norge, Mantena som driver togvedlikehold og et materiellselskap, som skal eie alle togsett.

.......

Justert fremdrift i arbeidet med persontogtilbudene

Innen offentlig transport er konkurranse et vanlig virkemiddel for å sikre best mulig reisetilbud for skattebetalernes penger. Konkurranse blir blant annet benyttet innen luftfart, ferje- og hurtigbåttransport og busstransport. Det har i snart ti år vært konkurranse om godstransport på bane. I 2006 startet trafikken på Gjøvikbanen etter en konkurranse om persontogtilbudet, og Samferdselsdepartementet har gode erfaringer med dette.

Samferdselsdepartementet er nå i full gang med å tilrettelegge for konkurranse som skal gi best mulige togtilbud, men det er mye som må på plass for å sikre en god konkurranseprosess. Departementet har derfor besluttet å justere fremdriften i dette arbeidet. Utkast til konkurransegrunnlag blir derfor ikke sendt ut på høring nå, slik det opprinnelig var planlagt. Tiden fremover vil bli brukt til å avklare enkelte elementer som Samferdselsdepartementet mener er viktige for å sikre suksess i konkurransen:

  • Det er viktig at de nye statlige selskapene som skilles ut fra NSB får «satt seg». Selskapene kommer til å være underleverandører til togoperatørene som skal kjøre på jernbanen. Utsettelse gir prekvalifiserte togoperatører mer tid til å ha dialog med sine underleverandører før konkurransen starter.
  • Våren 2017 legger Samferdselsdepartementet fram Nasjonal transportplan 2018-2029. Arbeidet med stortingsmeldingen er i full gang, og det er hensiktsmessig å se konkurranseutsettingen i sammenheng med ny Nasjonal transportplan. Eventuelle utbyggingsprosjekter som blir prioritert på de aktuelle strekningene i trafikkpakke Sør kan få betydning for rutetilbudet.
  • Samferdselsdepartementet trenger mer tid til avklaringer for å kunne redusere usikkerheten både for ansatte og togoperatører som skal konkurrere om trafikkpakken. Dette gjelder blant annet spørsmål om pensjon, og hvordan NSB kan settes i stand til å konkurrere på like vilkår. Her er det igangsatt en prosess mot ESA for å avklare statsstøtterettslige spørsmål, og som vil ta noe tid.

Trafikkstart: Pakke Sør i desember 2018, pakke Nord i desember 2019

Samferdselsdepartementet holder fast på ambisjonen om trafikkstart ved ruteendring i desember 2018 for trafikkpakke Sør, som omfatter persontogtilbudene på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen.

Opprinnelig var planen at trafikkstart for trafikkpakkene Sør og Nord skulle være samtidig, ved ruteendring i desember 2018. Som følge av at prosessen knyttet til konkurransen om trafikkpakke Sør er justert, blir det av kapasitetsmessige grunner utfordrende for togselskapene og Jernbanedirektoratet å arbeide med to konkurranser så å si samtidig.

Trafikkstarten for trafikkpakke Nord utsettes derfor med ett år, til desember 2019. Trafikkpakke Nord omfatter persontogtilbudene på Nordlandsbanen, Trønderbanen, Meråkerbanen, Raumabanen, Rørosbanen og fjerntogene på Dovrebanen.

Jernbaneverkets Kundeportal er lansert

Kundeportalen gir Jernbaneverkets kunder, jernbaneforetakene og terminaloperatørene, tilgang til informasjonen og tjenestene de trenger for å løse sine oppgaver. Intensjonen med kundeportalen er at samhandlingen, informasjonsflyt og effektivitet mellom infrastrukturforvalter og operatører skal bli bedre. Kundeportalen inneholder også statistikk og informasjon om infrastrukturen som ligger til grunn for Trafikkpakke 1 Sør og Trafikkpakke 2 Nord. For mer informasjon, se Jernbaneverkets nyhetssak.

Informasjons- og konsultasjonsmøte om togkonkurranse

Samferdselsdepartementet arrangerte 10. mars et møte for å gi informasjon om de kommende konkurransene om togtrafikk. Det var ca. 100 påmeldte deltakere.

Presentasjoner fra møtet kan lastes ned her:

Nyttige lenker for mer informasjon:

Nasjonale aktører

Trafikkpakke 1 Sør

Fylker:

Kollektivaktører

Agder kollektivtrafikk AS

Administrasjonsselskap med ansvar for lokal kollektivtrafikk i fylkene Aust-Agder og Vest-Agder. www.akt.no

Brakar AS

Administrasjonsselskap med ansvar for lokal kollektivtrafikk i Buskerud fylke www.brakar.no

Kolumbus AS

Administrasjonsselskap med ansvar for den offentlige buss- og hurtigbåttrafikken i Rogaland. www.kolumbus.no

Ruter AS

Administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. www.ruter.no
Ruters reiseplanlegger dekker 8 fylker på Østlandet ruter.no/reiseplanlegger

Trafikkpakke 2 Nord

Fylker

Kollektivaktører

AtB AS

Aadministrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Sør-Trøndelag fylke atb.no

Hedmark Trafikk FKF

Fylkeskommunalt foretak med ansvar for kollektivtrafikken i Hedmark fylke. www.hedmark-trafikk.no

Nordland fylkeskommune

Administrerer kollektivtransporten i fylket nfk.no/tjenester/samferdsel/kollektivtransport/

Opplandstrafikk

Opplandstrafikk er en del av sentraladministrasjonen i Oppland fylkeskommune og er ansvarlig for kollektivtrafikken i Oppland opplandstrafikk.no

Ruter AS

Administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. ruter.no
Ruters reiseplanlegger dekker 8 fylker på Østlandet ruter.no/reiseplanlegger