Trafikkpakke 4

Konkurranseutsettingen av Trafikkpakke 4 er stanset. Jernbanedirektoratet ble i brev fra Samferdselsdepartementet 19.desember 2021 bedt om å stanse videre konkurranseutsetting av togtrafikken.

 

Konkurranseutsettingen ble formelt stanset gjennom tildelingsbrev nr 7 for 2021, datert 19.november. I brevet heter det blant annet:

"Jernbanedirektoratet bes med dette om å stanse videre konkurranseutsetting av persontransport med tog. Konkurransen om togtilbudet omfattet av trafikkpakke 4 avlyses.
Konkurransen om togtilbudet omfattet av trafikkpakke 5 startes ikke opp.
Jernbanedirektoratet bes starte arbeidet med direktetildeling av togtilbudet som ikke konkurranseutsettes slik at togtilbudet kan tildeles innenfor rammene av gjeldende regelverk, og innen 25. desember 2023. "

Trafikkpakke 4 omfatter lokaltog Spikkestad /Asker – Lillestrøm og Stabekk/Oslo S – Ski, regiontog Oslo S – Ski, Stabekk – Moss, Oslo S – Mysen/Rakkestad og Oslo S – Hakadal/Jaren samt regionekspresstog Oslo S – Halden og Oslo S – Gjøvik.

Trafikkpakke 4 er stor og utgjør et omfattende togtilbud. Trafikken består av lokaltog og intercitytog på strekninger med svært mye trafikk, og togtilbudet i trafikkpakken er viktig for svært mange mennesker og for næringslivet.

Les mer om strekningene i trafikkpakken her:

Strekninger i trafikkpakken:

Siste nytt om trafikkpakken

Togkonkurrase avlyses (19.11.2021)

Konkurransegrunnlaget for Trafikkpakke 4 sendt ut

Konkurransen om trafikkpakke 4 utsettes -trafikkstart i desember 2023

Interaktiv marknadsbrosjye for Trafikkpakke 4

Trafikkpakke 4 kunngjøres nå  

Konkurranseutsetting: -Anbefaler to pakker på Østlandet

                                                                                                     

En oversikt over alle stasjoner og holdeplasser på den enkelte banestrekning finnes her:
Stasjoner per banestrekning   

Nøkkeltall for hver banestrekning finnes her:
Jernbanen i tall

En interaktiv markedsbrosjyre med offentlig tilgjengelig informasjon om eksterne etterspørselsdrivere finnes her.

Foreløpig framdriftsplan
Nedenfor er en tentativ tidsplan. Vi understreker at det kan komme endringer i denne.                           

  • Veiledende kunngjøring av konkurransen
September 2019
  • Etablering av generell prekvalifiseringsordning
Mars 2020
  • Utsendelse av konkurransegrunnlag
 Mars 2021
  • Tilbudsfrist   
August 2021
  • Kontraktsignering     
Mars 2022
  • Trafikkstart 
Ved ordinært ruteterminskifte i desember 2023