Jernbanedirektoratets personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gir deg overordnet informasjon om Jernbanedirektoratets behandling av personopplysninger, samt hvilke rettigheter du som registrert kan ta i bruk.

Jernbanedirektoratet, ved jernbanedirektøren, er behandlingsansvarlig for behandling av personopplsyninger som skjer i jernbanedirektoratet. Oppgavene med å følge opp dette til daglig er delegert i henhold til interne retningslinjer

Hvorfor behandler vi personopplysningene dine?
Personvernerklæring handler om hvordan Jernbanedirektoratet samler inn og behandler personopplysninger. Hovedvekten av personopplysninger som behandles hos Jernbanedirektoratet er knyttet til dem som søker om jobb i Jernbanedirektoratet, egne ansatte eller andre som jobber for direktoratet.

Kjernevirksomheten til Jernbanedirektoratet er å utvikle og koordinere jernbanen som del av det samlede transportsystemet i dag og i fremtiden.

 

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger
Jernbanedirektoratets behandling av personopplysninger er først og fremst hjemlet i lover med tilhørende forskrifter.

Jernbanedirektoratet behandler personopplysninger som følge av forpliktelser i arbeidsmiljøloven, anskaffelsesloven – alle med tilhørende forskrifter. Videre behandler Jernbanedirektoratet personopplysninger som følge av reglene i forvaltningsloven, arkivloven, offentleglova, personopplysningsloven, bokføringsloven m.m.

Hvilke personopplysninger behandler vi?
Jernbanedirektoratet behandler blant annet:

  • identifikasjonsinformasjon (f.eks. personnummer, navn,)
  • kontaktopplysninger (f.eks. adresse, e-postadresse, telefonnummer),

Ved rekruttering
Jernbanedirektoratet benytter rekrutteringsløsningen Webcruiter ved rekruttering. Her registreres og behandles søknader med CV som senere overføres til vårt arkiv. Alle stillingssøknader blir journalført i Jernbanedirektoratets saksbehandlings- og arkivsystem Public 360. Jernbanedirektroatet har arkivplikt etter arkivlova. Jernbanedirektoratet må derfor som regel oppbevare opplysningene også etter saksbehandlingen er avsluttet. Personopplysningene i Webcruiter slettes etter 7 måneder.

Besøksregistrering
Besøksregistreringen registrerer mobilnummer og/eller epost for den ansatte som får besøk, dato og klokkeslett for når besøkende ankommer og dato og klokkeslett for når besøkende skal forlate lokalet. Besøkshistorikk lagres og slettes etter maksimalt 90 dager.

Databehandlere
Jernbanedirektoratet bruker i noen tilfeller databehandlere. Databehandlerne innhenter, lagrer, eller behandler personopplysninger på vegne av Jernbanedirektoratet. I hvert tilfelles lages det en databehandleravtale som forteller hensikten med behandlingen av personopplysningene og at databehandleren ikke har til å gi personopplysningene videre.

 

Rett til innsyn
Som registrert hos Jernbanedirektoratet har du flere rettigheter.  Dette kan innebære rett til innsyn, retting av feil, rett til sletting, rett til å kreve begrenset behandling, rett til å protestere, rett til dataportabilitet, rett til å trekke tilbake samtykke, samt rett til å klage.

For å få mer informasjon om dine rettigheter, herunder muligheten for å klage, se Datatilsynets nettsider om dine rettigheter.

 

Postjournal og innsyn
Jernbanedirektoratet fører en systematisk og fortløpende oversikt over alle inngående og utgående saksdokumenter. Journalen er tilgjengelig på eInnsyn.no. Journalen inneholder opplysninger om avsender, mottaker og overskrift på saksdokumentet.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 c), nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse jf. offentlighetsforskriften §6.

Forespørsler om innsyn via eInnsyn blir journalført i saksbehanldings- og arkivsystmetet Public 360. Alle innsynskrav fra eInnsyn registreres og besvares fra Public 360.

 

Om informasjonskapsler (cookies)
Se denne artikkelen for å lese mer om hvilke informasjonskapsler som brukes av jernbanedirektoratet.no og som installeres i din nettleser.

Personvernombud
Jernbanedirektoratets personvernombud er til for deg. Du kan kontakte vårt personvernombud dersom du har spørsmål om Jernbanedirektoratets behandling av opplysninger om deg.

Personvernombud: Marianne Wegner Lund-Høie
Epost: personvernombud@jernbanedirektoratet.no