Strategi for anskaffelse av offentlig kjøpt trafikk

I kjølvannet av Meld. St. 27 (2014-2015) «På rett spor» ble det gjennomført konkurranse for anskaffelse av offentlig kjøpt persontrafikk på tog. Hensikten med konkurranseutsettingen var å bedre togtilbudet og sikre at staten får mer ut av den totale ressursinnsatsen i jernbanesektoren. Solberg-regjeringen utarbeidet en konkurransestrategi hvor togtrafikken i Sør, Nord og Vest skulle konkurranseutsettes i perioden 2017-2020. I fase 2 ble det fastsatt at togtilbudet i Østlandsområdet skulle eksponeres for konkurranse. I konkurransestrategien er det forutsatt at all offentlig kjøpt trafikk skal baseres på nettokontrakter hvor leverandøren har fullt kostnads- og inntektsansvar.

Trafikkpakkene Sør, Nord og Vest ble konkurranseutsatt og tildelt hhv. Go-Ahead, SJ Norge og Vy tog med trafikkstart i 2019-2020. Trafikken på Østlandet er delt i to trafikkpakker og skal direktetildeles statlige togselskaper med trafikkstart i desember 2023.