Hjem Aktuelt Har klima- og miljøhensyn noe å si for drift og vedlikehold av infrastruktur?

Har klima- og miljøhensyn noe å si for drift og vedlikehold av infrastruktur?

Hva kreves for at klima- og miljøhensyn blir ivaretatt innen drift og vedlikehold av veg og jernbane?

Petter Karl Aanonsen

Sektoren må øke sin evne til å analysere

På oppdrag fra Konnnekt har Asplan Viak og Samfunnsøkonomisk analyse utarbeidet en rapport som viser at det er behov for å styrke kompetanse i flere ledd for at drift og vedlikehold av infrastruktur (bane/vei) skal ta nødvendig klima- og miljøhensyn. Rapporten peker på forskjellige kompetansebehov, og analysekompetanse er ett av de viktige områdene for å få til ønsket utvikling.

Klima- og miljømål og klimaendringer setter større krav til aktørenes evne til å samle og analysere informasjon for å ta kloke valg for drift og vedlikehold av infrastruktur. Konsekvensene av klimaendringene er usikre, og sektoren står overfor ulike former for klimarisiko. Stadig mer ekstremvær gir konsekvenser for samfunnssikkerheten, og stiller nye krav til både hvordan vi vedlikeholder og forvalter vår infrastruktur.

«Ambisjoner om klima- og miljømessig bærekraft betyr at fagfolk må ta høyde for flere nye hensyn når de skal løse drift og vedlikeholdsoppgavene. Det er viktig at bransjen reflekterer over om dette gir behov for nye eller andre typer kompetanse»», sier leder for Konnekt, Abdul Basit Mohammad.

Rapporten peker på at det er flere områder som blir berørt og gir behov for endret eller økt kompetanse. Et eksempel som kommer frem, er at analytisk kompetanse får større betydning. Kompetanse til å analysere data og informasjon trengs blant annet for å lage gode klimagassregnskap eller miljøregnskap. Der hvor man anser å ha relevant kompetanse i organisasjonene kan kapasitet være en utfordring.

«Kapasitet og kompetanse til å utnytte data kan være en barriere for å ta gode, nødvendige klima- og miljøgrep. Når vi vet at det er stor etterspørsel etter slik kompetanse generelt, blir det desto viktigere for bransjen å være bevisst på hvordan vi bygger opp denne type kompetanse.» legger Mohammad til.

Det vises også til andre viktige områder i rapporten hvor man trenger å styrke kompetansen inne drift og vedlikehold. Kompetanse innen anskaffelser, naturmangfold, klimatilpasning og beredskap og kontraktsutforming er alle viktige områder hvor det er behov for å sette søkelyset på kompetanse. I  rapporten kommer det frem at kompetansebehovet er avhengig av de ulike rollene. I rapporten opererer med følgende fire roller:

  • Utførende ressurser
  • Byggeledere, driftsledere og lignende
  • Ressurser innen anskaffelser
  • Spesialiserte fagressurser

Tiltakene for kompetanseheving variere fra bevisstgjøring til rekruttering og oppbygging av ett tverrfaglig masterstudie.

Les rapporten