Hjem Aktuelt Hvilken type kompetanse og kunnskap trengs for å lykkes med grønne offentlige anskaffelser i samferdselsprosjekt?
Illustrasjonsbilde fra Drammen stasjon

Hvilken type kompetanse og kunnskap trengs for å lykkes med grønne offentlige anskaffelser i samferdselsprosjekt?

RAPPORT: Offentlige anskaffelser er viktig for å lykkes med det grønne skiftet. I denne rapporten har vi prøvd å avdekke hvilken kompetanse og kunnskap som er viktig for å lykkes med grønne anskaffelser i samferdselssektoren. I tillegg kommer vi med forslag på hvordan kunnskap og kompetanseheving kan utvikles

Rapporten undersøker hvilke typer kompetanse og kunnskap som er nødvendige for å gjennomføre grønne offentlige anskaffelser i samferdselsprosjekt. Grønne offentlige anskaffelser er en strategi for å redusere miljøpåvirkningen og fremme bærekraftig utvikling gjennom innkjøp av varer, tjenester og byggverk som har lavest mulig negativ effekt på klima og miljø.

Det finnes ulike kilder til kompetanse og kunnskap om grønne offentlige anskaffelser i samferdselsprosjekt, som for eksempel veiledere, kurs, nettverk, erfaringsutveksling, forskning og rådgivning. Det er imidlertid viktig å tilpasse kompetanse- og kunnskapsutviklingen til den konkrete konteksten og behovet til de ulike aktørene som er involvert i anskaffelsesprosessen, som for eksempel oppdragsgivere, leverandører, brukere og kontrollorganer. Det er også viktig å fremme en lærende organisasjonskultur som støtter kontinuerlig forbedring og innovasjon innen grønne offentlige anskaffelser i samferdselsprosjekt.

Studien foreslår flere tiltak for å øke kapasiteten og motivasjonen for grønne offentlige anskaffelser i samferdselsprosjekt, som opplæring, veiledning, nettverk, insentiver og evaluering.

Undersøkelsen avslører at det er et høyt utdanningsnivå blant de som arbeider med anskaffelser innenfor sektoren. De ansatte vurderer grønne anskaffelser å være av vesentlig betydning og aktivt engasjerer seg i problematikken. Med hensyn til kompetanse og nivå av ekspertise, anser de ansatte sin egen kompetanse som moderat, selv om en mer kritisk tolkning kan indikere en viss grad av underprestasjon på dette området. Ansatte mener man har behov for mer kompetanse innen en rekke områder relatert til grønne anskaffelser, eksempelvis utarbeidelse av grønn anskaffelsesstrategi, generell kompetanse om grønne anskaffelser og kompetanse om regelverk

Universitets- og høgskolesektoren (UH) har en viktig rolle i form av å skape innhold i disse tilbudene.

Rapporten er utarbeidet av Høgskolen i Molde (HiM) på oppdrag fra Konnekt- Nasjonalt kompetansesenter for Samferdsel.