Hjem Aktuelt Olav Guddal og Anne Eiken er tidelt prisen for beste master ved NTNU for vei og jernbane

Olav Guddal og Anne Eiken er tidelt prisen for beste master ved NTNU for vei og jernbane

Prisene ble delt ut under BM- dagen ved NTNU.

Olav Guddal for tildelt prisen for masteroppgaven: Comparison of Methods for Automatic Modal Analysis. Oppgaven har sammenlignet to forskjellige metoder for automatiske modalanalyse som kan benyttes for å kontinuerlig hente ut egenskapene til konstruksjoner for målinger. Resultatet av analysene kan benyttes på mange bruks områder innen konstruksjoner som benyttes på både vei og bane, som utvikling og oppdateringer av digitale tvillinger, verifikasjon av design og tilstandsovervåking.

Olav Guddal mottar prisen.

Juryen legger vekt på: «I oppgaven har kandidaten implementert og sammenlignet to ulike metoder for automatisk modalanalyse som kan benyttes til å kontinuerlig hente ut egenskapene til konstruksjoner fra målinger. Resultatet av modalanalyse benyttes i mange bruksområder innenfor konstruksjoner som benyttes på vei og bane, som utvikling og oppdatering av digital tvilling, verifikasjon av design, vurdering av gjenstående levetid og skadedeteksjon i tilstandsovervåkning av konstruksjoner.»«Kandidaten har satt seg grundig inn i flere nye fagområder som ikke har vært dekket gjennom studiet, og kandidaten har benyttet denne kunnskapen til å implementere avanserte algoritmer for automatisk modal analyse.»

Beste masteroppgave jernbane

Anne Eiken mottar prisen sammen med Leder Konnekt Abdul Basit Mohammad (t. v.) og Jernbanedirektør Knut Sletta.

For beste masteroppgave jernbane var det Anne Eiken som ble tildelt prisen. Hun står bak oppgaven: Position Alignment and Geographical Location Determination of Railway Track Condition Monitoring Data. Eiken har fokusert i sin oppgave på bruk av tilstandsbasert og prediktivt vedlikehold for å effektivisere vedlikeholde av jernbanen. Med en stadig økende kapasitetsutfordring på banenettet er det viktig å finne nye og mer effektive måter for å kunne gjennomføre vedlikehold.

Fra juryens bedømmelse: «Reisende ønsker å benytte mer miljøvennlige transportformer og jernbanen karakteriseres av meget lavt klimafotavtrykk blant transportformene. Jernbanen er også en kompleks transportform, med vedlikeholdsbehov som kan til tider gå på bekostning av reisendes forventninger om punktlighet og regularitet. Med et økende etterslep innen vedlikehold er det tydelig at det er behov for ny kunnskap og bedre vedlikeholdsstrategier og -metoder. Vinneren av beste jernbanefaglige masteroppgave 2022 ved NTNU har med sin oppgave gitt et viktig bidrag til metoder for å samle inn data om tilstand på jernbanespor i krevende terreng; data som kan muliggjøre bruk av avanserte og bedre modeller for å predikere, detektere og håndtere feil mer effektivt i fremtiden. Oppgaven er også et viktig bidrag til ambisjoner om å benytte regulær togtrafikk for å overvåke tilstanden på jernbaneinfrastruktur. Oppgaven er eksepsjonell i sin tverrfaglighet, i skjæringspunktene mellom stordata, maskinlæring og jernbaneteknikk, og har sågar blitt til en vitenskapelig artikkel.

Kandidaten har med denne oppgaven vist fremragende evner til å kombinere matematikk og dataanalyse på et teknisk høyt nivå, med en metodisk, systematisk og grundig tilnærming til oppgavens problemstilling. Kandidaten viser også at hun i løpet av relativ kort tid har opparbeidet en stor domenekunnskap og forståelse av jernbanefag. Denne evnen til å kombinere matematikk og teori med forståelse for jernbanefag og -behov er utrolig viktig, og kandidaten viser en modenhet og selvstendighet som vi opplever som sjelden hos så unge ingeniører.

«Det er gledelig å kunne dele ut prisene til såpass sterke faglige bidrag til vei og jernbanesektoren. Årets oppgaver viser at det er en rivende utvikling i utnyttelse av digitale teknologier for å få mer nytteverdi fra fysisk infrastruktur. Kandidatene har bidratt til å utvide kunnskapshorisonten og gitt verdifulle bidrag til samferdselssektoren, og det er vi takknemlige for,» uttaler leder for Konnekt, Abdul Basit Mohammad

Om prisen

Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen står bak Konnekt – nasjonalt kompetansesenter for samferdsel. Formål til Konnekt er å sikre at Norge utdanner og utvikler den kompetansen samferdselssektoren trenger i framtiden. Konnekts rolle i forbindelse med prisen er å sette sammen en komite fra akademia og næringen som evaluerer oppgavene som blir levert inn. Selve prisen er på 25.000 kroner.