Hjem Aktuelt Sektoren trenger mer helhetlig forståelse av miljø- og klimapåvirkninger i alle ledd

Sektoren trenger mer helhetlig forståelse av miljø- og klimapåvirkninger i alle ledd

Det var et av mange tiltak som kom fram da Konnekt, Prosjekt Norge og Grønn Anleggssektor samlet bransjen til arbeidsmøte.

Samfunnet står ovenfor et grønt skifte som innebærer at fornybare ressurser, effektiv bruk (og gjenbruk) av materialer og lave klimautslipp må bli sentrale sider av all menneskelig aktivitet. Aktørene i arbeidsmøtet ble stilt ovenfor spørsmålene: har samferdselssektoren riktig og tilstrekkelig kompetanse for den grønne omstillingen? Hva må vi bli bedre på, og hvordan kan næringslivet og utdanningssektoren samarbeide for å få til det?

Representanter fra entreprenører, utbyggere, rådgiver og universiteter samarbeidet for å se nærmere på utfordringer, muligheter og ideer til tiltak som påvirker takten på grønn omstilling i samferdselssektoren.

Arbeidsmøtet belyste en rekke områder der sektoren trenger å styrke kompetansen i årene som kommer, samtidig som det ble konstatert at vi har et godt utgangspunkt i sterke og fremoverlente fagmiljøer.

En av de sentrale utfordringene som ble tatt opp var sektorens evne til å danne mer helhetlig forståelse av miljø- og klimapåvirkning på tvers av roller, fagdisipliner og prosjektfaser. Sektoren ser et behov for å øke tverrfaglig kompetanse og bedre evnen til å sette sammen spisskompetanse i bredere sammenhenger. For å få det til er det nødvendig med riktig etter- og videreutdanning, og det er et behov for å utdanne nye kandidater som ser dette og som kan samarbeide på tvers av fagsiloer.

«Vi sitter igjen med mye nyttig innsikt og råd til tiltak for økt kompetanse som er viktige for samferdselssektoren. Både arbeidslivet og utdanningsaktørene ivrer etter å bidra til mer bærekraftig samfunnsutvikling, og det er veldig oppmuntrende at begge sektorer selv understreker viktigheten av å samarbeide mer med hverandre for å få på plass riktig kompetanse.»  Sier leder for Konnekt Abdul Basit Mohammad og legger til.

«At vi klarer å samle utdanningssektoren og næringsliv er viktig slik at vi kan forenes om tiltak og sikre at vi går i samme retning

Abdul Basit Mohammad, Leder Konnekt

Gode ideer og viktige tiltak

Nærmere 30 representanter var til stede under arbeidsmøtet. De delte sine refleksjoner om utfordringer og muligheter knyttet til kompetanse for grønn omstilling. Temaer som kom opp ofte inkluderte arealbruk, digitaliseringens muliggjørende rolle, materialkompetanse, bestiller-kompetanse og karbonledelse.

Deltagerne samarbeidet deretter om å identifisere tiltak man kan jobbe videre med, blant annet etter- og videreutdanning, studentoppgaver, praksis, utvikling av fag rettet særlig mot samferdsel og flere.

Veien videre

Arbeidsmøtet har gitt et godt utgangspunkt for videre arbeid med kompetansetiltak og ytterligere utforskning av temaer. I første omgang vil det bli utarbeidet en rapport hvor alle funnene vil bli beskrevet. Neste steg blir da å ta initiativene og tiltakene ut i praksis.

«I arbeidet har det kommet fram mange tiltak som både utdanningsinstitusjonene og næringslivet kan ta med seg å jobbe videre med. I tillegg vil vi i Konnekt følge opp relevante tiltak sammen med samferdselssektoren, gjennom å både utfordre og støtte utdanningsaktører slik at vi får på plass tiltak som gir den kompetansen arbeidslivet har behov for», avslutter Abdul Basit Mohammad

Om Konnekt

For å levere på samfunnets endrede transportbehov, er Norge avhengig av riktig og tilstrekkelig kompetanse. Som en del av sitt sektoransvar innen samferdselskompetanse, har Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen gått sammen for å etablere Konnekt.

Konnekt skal bidra til en mer strategisk styring av kompetanseutvikling på nasjonalt nivå, slik at vi sammen evner å skaffe til veie riktig og tilstrekkelig kompetanse til samferdselsprosjekter i årene som kommer. Det foreligger i dag stort potensiale for samarbeid mellom de ulike aktørene i sektoren om hvilken kompetanse som bør utvikles og hvordan ressursene bør prioriteres. Ved å samle næringslivet, samferdselsmyndigheter og utdanningsinstitusjoner, sørger Konnekt for et effektivt samarbeid der aktørene sammen definerer fremtidens behov.

Om Grønn anleggssektor

Nettverket «Grønn Anleggssektor» startet i 2017, og hadde økonomisk støtte fra Forskningsrådet fram til sommeren 2020. Nettverket videreføres fra 2021, og alle aktører tilknyttet anleggssektoren er velkommen til å delta i nettverket. Nettverket har som overordnet mål å øke grønn innovasjonshastigheten og verdiskapingen i sektoren ved å frambringe realistiske, gjennomførbare miljømål og -tiltak som gir målbar effekt. Hensikten med veikartet er å støtte opp under videre arbeid innen sektoren gjennom en felles forståelse og plattform. Veikartet inneholder derfor en oversikt over hvilke muligheter, krav og tiltak som vil kunne føre sektoren igjennom en grønn utvikling for å nå de mål som settes på nasjonalt, regionalt og internt i egne bedrifter. Veikartet er utarbeidet sammen med nettverkets medlemmer. SINTEF har hatt hovedansvaret for sammenstilling og utvikling av dokumentet.

Om Prosjekt Norge

Prosjekt Norge er et nasjonalt kompetansesenter for utvikling av fremtidens prosjektprosesser gjennom forskning og kunnskapsdeling. Prosjekt Norge er eid av NTNU, hvor BI, Sintef, UiA, Oslo Met, UiT og NMBU er akademiske partnere. I tillegg er alle statlige utbyggingsetater partnere, sammen med entreprenører, konsulentselskaper og Olje- og Gassektoren. Hovedaktiviteten er å initiere forskning og etablere arenaer for kunnskaps- og erfaringsdeling mellom akademia, etater som bestillere og næringslivet som leverandører innen prosjektrettet virksomhet.