Hjem Aktuelt Geografiske fordelingsvirkninger av transportinvesteringer

Geografiske fordelingsvirkninger av transportinvesteringer

Vista Analyse har utviklet en beregningsmodell med tilhørende kartpresentasjon som geografisk fordeler nytte og kostnad av transportinvesteringer. Modellen beregner fordelingen av samlet, neddiskontert netto nytte, eller alternativt årlig nytte i et valgt analyseår, og fordeler på innbyggerne per kommune eller alternativt bo- og arbeidsmarkedsregion eller fylke. Den beregner også enkeltkomponenter på nytte- og kostnadssiden.

Modellen beregner den geografiske spredningen og fordelingen av prissatte nyttevirkninger i transportprosjekter. Geografisk enhet er kommune, og resultatet er nytte per bosatt per kommune. Input i modellen er nyttevirkninger i analyseåret, f.eks. 2030. Nyttevirkningene fordeles etter virkningens forventede geografiske spredning, dvs.

 • Trafikantnytteandel, tiltakskommune eller analyseområde dersom virkningen er lokal
 • Befolkning dersom virkningen er nasjonal
 • Modellens basisforutsetninger kan overstyres

For å stadfeste nyttevirkningene i eksempelprosjektene, brukes matriser med trafikantnytte for alle reiser beregnet av transportmodeller. For alle reiser mellom to punkter (kommuner) A og B, fordeles nytten for reiser fra A til B og fra B til A:

 • Alle reiser grupperes i fire reisehensikter:
  • Arbeid
  • Fritid
  • Tjeneste
  • Gods
 • Trafikantnytten fordeles på til og fra kommune med følgende fordelingsnøkler:
  • Pendlerstatistikk for arbeidsreiser
  • Sysselsettingsstatistikk for tjenestereiser og godstransport
  • Befolkningsstørrelse for fritidsreiser