Hjem Om ntpmetode

Om ntpmetode

Transportvirksomhetene samarbeider om forutsetninger og metoder for samfunnsøkonomisk analyse og transportanalyse i arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP). Analysene er viktige verktøy for å treffe gode beslutninger i transportsektoren, og virksomhetene ønsker å bidra til åpenhet om grunnlaget for de faglige anbefalingene.

Nettstedet ntpmetode.no gir deg innsikt i de kunnskapsgrunnlagene og analyseverktøyene som utarbeides og videreutvikles på oppdrag fra transportvirksomhetene innenfor fagfeltene samfunnsøkonomi og transportanalyse. Her finner du relevante lenker til andre nettsteder innenfor temaet og områder hvor du kan få tilgang til analyseverktøyene som benyttes i sektoren.

Det tverretatlige samarbeidet om transportmodeller og analyseforutsetninger startet opp allerede i 2001, da i forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan 2002–2011. Mandatet var å utvikle transportmodeller for person- og godstransport på et internasjonalt, nasjonalt og regionalt nivå. I den senere tid har samarbeidet utviklet seg til også å omfatte forutsetninger for de samfunnsøkonomiske analysene i en felles faggruppe, NTP Transportanalyse- og samfunnsøkonomigruppen.

Arbeidsgruppen har ansvaret for å koordinere utviklingen av nasjonale modeller for person- og godstransport, regionale modeller for persontransport og en logistikkmodell som er en del av det nasjonale godsmodellsystemet. Gruppen har videre ansvar for å koordinere arbeidet med retningslinjer for transportanalyser og samfunnsøkonomi for transportvirksomhetene, framskaffe faglig grunnlag for kalkulasjonspriser som kan brukes innenfor transportsektoren og utvikle metoder for annen beslutningsrelevant informasjon (for eksempel om fordelingsvirkninger).

Gjennom samarbeidet ønsker transportvirksomhetene å oppnå konsistente og sammenliknbare analyser og evalueringer på tvers av virksomhetene, utvikle metodene på en effektiv måte med felles innsats og at metodene som utvikles i fellesskap skal bidra til å effektivisere analysejobben som gjøres i transportvirksomhetene og i konsulentselskaper.

Kontakt oss

E-post: post@ntpmetode.no

Illustrasjonene som er brukt på dette nettstedet er utviklet av Melkeveien Designkontor AS ved Mathilde Lid.

Samarbeidspartnere