Hjem Aktuelt RVU 2021 nøkkeltallsrapport

RVU 2021 nøkkeltallsrapport

Opinion AS har gjennomført Nasjonal reisevaneundersøkelse 2021 på vegne av Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Bane NOR SF, Nye Veier AS, Avinor og Kystverket.
Formålet med de nasjonale reisevaneundersøkelsene er å kartlegge og analysere befolkningens reiseaktivitet og reisemønster. Undersøkelsene er grunnlag for planlegging og modellutvikling innenfor transportsektoren, og blir blant annet brukt i arbeidet med stortingsmeldinger og Nasjonal Transportplan (NTP), lokal og regional areal- og transportplanlegging.

Reisevaneundersøkelsen 2021 viser at vi gikk mer enn før i de store byene, mens kollektivtransportreiser sank ytterligere.

Andelen gående økte over hele landet fra 19 prosent i 2019 til 23 prosent i 2020 og 22 prosent i 2021.  Samtidig sank kollektivtransportreisene fra 12 prosent i 2019 til 8 prosent i 2020 og 7 prosent i 2021.

Dette antas å ha sammenheng med koronapandemien, som påvirket reisemønsteret for store deler av befolkningen også i 2021.

Antall daglige reiser økte igjen sammenlignet med 2020, men er fortsatt lavere enn i 2019, da det var 2,8 daglige reiser pr person. I 2021 ble det rapportert 2,5 daglige reiser, en liten økning fra 2020, da det var 2,3 daglige reiser. Likevel ser vi en synkende trend i daglige reiser fra 2009 til 2021. 

Bilførerandelen økte fra 54 prosent i 2020 til 55 prosent 2021. Bilførerandelen har ligget stabilt i flere år. Det er kun 4 prosent som sykler i 2021. 22 prosent reiser til fots, 10 prosent som bilpassasjer og 7 prosent med kollektivtransport.