Hjem Aktuelt RVU 2022 nøkkeltallsrapport

RVU 2022 nøkkeltallsrapport

Denne rapporten er bestilt som avrop på rammeavtalen om Nasjonal RVU. Som en del av oppdraget ønsket oppdragsgiver en forenklet nøkkelrapport, (sammenlignet med tidligere nøkkelrapporter levert av TØI). Denne rapporten vektlegger presentasjon av resultater, på samme tema som tidligere nøkkelrapporter.

Formålet med de nasjonale reisevaneundersøkelsene (RVU) er å kartlegge og analysere
befolkningens reiseaktivitet og reisemønster. Undersøkelsene er grunnlag for planlegging og
modellutvikling innenfor transportsektoren, og er blant annet blitt brukt i arbeidet med:

  • Stortingsmeldinger og Nasjonal Transportplan (NTP)
  • Lokal og regional areal- og transportplanlegging
  • Analyser av konkurranseflater og markedsandeler
  • Persontransportmodeller
  • Statistikk og eksponeringstall
  • Prognoser
  • Ulike mobilitetsanalyser knyttet til velferd, tidsbruk, livsstil etc.


Opinion AS gjennomfører Nasjonal reisevaneundersøkelse RVU på vegne av
Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen (SVV), Jernbanedirektoratet, Bane NOR SF, Nye Veier
AS, Avinor og Kystverket. Denne rapporten er bestilt som avrop på rammeavtalen om Nasjonal RVU.
Som en del av oppdraget ønsket oppdragsgiver en forenklet nøkkelrapport, (sammenlignet med
tidligere nøkkelrapporter levert av TØI). Denne rapporten vektlegger presentasjon av resultater, på
samme tema som tidligere nøkkelrapporter.