Hjem Persontransportmodeller Persontransportanalyser

Persontransportanalyser

Persontransportmodeller beregner hvordan personer velger sitt reiseomfang, destinasjoner, transportmiddel og rute ved et gitt transporttilbud. Når infrastrukturen transporttilbudet endres, vil reiseadferden og personer sitt valg av transportmiddel påvirkes. Modellene tar hensyn til reisekostnader, reisetider, ventetider, omstigninger og lignende, for ulike transportmidler og reiseformål.

Hilde Lillejord / Bane NOR

Persontransportmodellene brukes ofte til følgende analyseområder:

  • Samfunnsøkonomiske analyser
  • Lokal og regional areal- og transportplanlegging
  • Prognoser
  • Dimensjonering av vei- og kollektivsystemer

Persontransportmodellene beregner hvordan hver enkelt vil transportere seg selv for flere ulike reiseformål. Modellene analyserer ofte transporten innenfor et begrenset geografisk område. Dette kan være regioner eller hele landet, og det er antatt at hver enkelt skal reise mellom ulike soner innenfor det geografiske området. Modellen har informasjon om befolkningsantallet og befolkningsvekst innenfor de ulike sonene, og basert på dette beregner modellen antall turer mellom de mange sonene.

Videre beregner modellen hvor mange reiser som skjer for hvert transportmiddel og hvilke traseer som blir benyttet for reisen. Dette gjør modellene gjennom følgende steg:

  • Når modellen har beregnet antall turer, har den informasjon om hvor mange reiser som blir foretatt
  • Modellen tar høyde for at ulike personer foretrekker ulike transportmidler, og dette gir et utgangspunkt for en fordeling mellom transportmidlene
  • Modellen har et nettverk som forteller hvordan reisene geografisk kan fordele seg utover i landet
  • Basert på informasjonen over beregnes totale reisekostnader basert på reisetid, ventetid, omstigninger, eller transportkostnader til for eksempel drivstoff eller billett. For hver enkelt reise velger modellen det transportmiddelet som har lavest reisekostnader. Dette innebærer at modellene simulerer reiseadferden basert på minste motstands vei.

Når endringer av transporttilbudet analyseres, kan modellkjøringen med det nye transporttilbudet sammenlignes med en referanse. Slik kan modellene fortelle hvordan reisemønsteret endres etter at et samferdselsprosjekt er gjennomført.