Hjem Retningslinjer og indekser til NTP 2025-2036

Retningslinjer for transport- og samfunnsøkonomiske analyser

Tiltakene som skal analyseres i Nasjonal transportplan vil være av ulik art og detaljeringsgrad. Det kan være enkeltprosjekter, strekninger og/eller pakker av tiltak. Verktøyene har ulike styrker og svakheter, som gjør at de i større eller mindre grad egner seg til å estimere effekter av de ulike tiltakene. Under finner du en kort beskrivelse av de mest sentrale retningslinjene forbundet med transportmodellberegninger.

Transporttilbudet i referansealternativetSkal inkl. bundne prosjekter som er i gang eller som er tildelt midler i budsjettet 2023.
Beregningsår2030 & 2060
Avhengighet mellom prosjekterBygging av en bundet parsell kan legges inn som en forutsetning for beregning av neste parsell.
Inndata, tilleggsmatriser og delmodellerFinnes på NTP Transportanalyser sitt eRoom.
Kalibrering og validering av RTMKalibreres og valideres mot rammetall fra RVU 2018/2019.
Bompenger referanse og tiltakSe vedlegg i hoveddokumentet.
Koding av tiltakKodes ved bruk av prosjektert geometri for horisontalkurvatur og vertikalkurvatur.
Retningslinjer for transportanalyser

Virksomhetene kan benytte tilleggsmodeller eller forenklede analyser for å belyse nytte- og kostnadseffekter som ikke er innarbeidet i de samfunnsøkonomiske modellene. Under følger en kort beskrivelse av de mest sentrale retningslinjene forbundet med samfunnsøkonomiske analyser.

Diskonteringsår2025
ÅpningsårPlanlagt åpnet i perioden: 2029
Planlagt oppstart i perioden: 2037
Prisår2023-kroner til prioriteringsoppdrag, oppdateres deretter til 2024-kroner
InvesteringskostnaderSettes lik forventningsverdien
LevetidSettes prosjektspesifikt, se vedlegg for nærmere beskrivelse.
VerdsettingsfaktorerRapporter/underlag kan finnes på samfunnsøkonomisiden. Offisielle tidsverdier ligger inne i gjeldende transportmodeller og nytte-/kostnadsverktøy.
RealprisjusteringSiste tilgjengelige perspektivmelding. Følgende blir realprisjustert:
– Tidskostnader for personer
– Ulempekostnader
– Verdien av et statistisk liv og personskader
– Støykostnader
KalkulasjonsrenteI henhold til R109/21
Politiske målBelyses med de ulike alternative framskrivingene.
Retningslinjer for samfunnsøkonomiske analyser

Indekser

Under følger den årlige utviklingen av indekser til bruk i virksomhetenes analyser til NTP 2025-2036 gitt som endring fra året før. Alle tallene er hentet fra SSB.

ÅrKPIBNP per innbyggerBKI for anleggDrift og vedlikehold
20171,0181,0391,0351,046
20181,0271,0411,0431,056
20191,0220,9771,0231,017
20201,0130,9441,0101,032
20211,0351,169*1,0691,073
20221,0581,009*1,1421,129
20231,049*1,020*1,030*
20241,011*1,020*1,030*
20251,018*
*KPI: SSB prognose, BNP: Foreløpig verdi for 2021, prognose fra perspektivmeldingen for 2022, BKI og D&V: prognose fra Finansdepartementet