Jernbanedirektoratet Jernbanen i Norge Støtteordninger Støtteordning for godstransport etter brukollapsen på Dovrebanen

Støtteordning for godstransport etter brukollapsen på Dovrebanen

Samferdselsdepartementet har innført en støtteordning for godsselskaper som har, eller har hatt tap av inntekter som følge av brukollapsen på Dovrebanen. Støtten skal bidra til at togselskapene kan opprettholde trafikken så langt som mulig, og sikre at trafikken kommer raskt tilbake til et normalt nivå når ny bru er på plass.

Hvem kan søke om støtten? 

Jernbaneforetak, slik de er definert i jernbaneforeskriften § 1-7, bokstav b, kan søke om støtte.  

For å kunne søke støtte må dere ha fraktet gods på Dovrebanen da broen kollapset 14. august 2023, og dere må ha hatt tap som følge av brukollapsen.  

Hvordan søker dere? 

Dere søker ved å fylle ut skjema, og sende inn nødvendig dokumentasjon til Jernbanedirektoratet.  

Dere må beregne og redegjøre for tapene knyttet til brokollapsen, slik at Jernbanedirektoratet kan realitetsbehandle søknaden. Retningslinjene for søknaden er basert på GBERT art.50 og Samferdselsdepartementets spesifikasjoner. 

Hva er støtten basert på? 

Støtteordningen dekker bare tapene for de første seks månedene etter at naturkatastrofen inntraff. I dette tilfellet seks måneder fra 14. august 2023, da Randklev bru kollapset.  

Samferdselsdepartementet har bestemt at det settes av 75 millioner kroner til støtte for godsselskaper etter ekstremværet Hans, uten bevilgning i statsregnskapet for 2023. Frem til Stortinget har gjort vedtak tas det forbehold om at det kan komme endringer i støtteordningen.  

Frem til et slikt vedtak er fattet begrenses utbetalingene til det som er strengt nødvendig for å oppnå støtteordningens formål. 

Retningslinjer for støtteordningen

Ødelagt Randklev bruFoto: Sigmund Korsgård, Bane NOR
Samferdselsdepartementet har innført en støtteordning for godsselskaper som har, eller har hatt tap av inntekter som følge av brukollapsen på Dovrebanen.