Avtalar

Jernbanedirektoratet inngår avtalar som sikrar at vi varetar heilskapen og samanhengane i eit velfungerande jernbanesystem.

Jernbanedirektoratets rolle er å vere ein krevande kjøpar på vegne av staten. Direktoratet utviklar, inngår og følger opp avtalar med aktørane i jernbanesektoren. Vi bidrar også inn i arbeidet med byvekstavtalar.