Jernbanedirektoratet Jernbanen i Norge Støtteordninger Støtteordning for godstransport på jernbane

Støtteordning for godstransport på jernbane

Målet med støtteordningen for godstrafikk på jernbane er å bidra til å styrke å styrke jernbanens konkurranseevne i påvente av at tiltakene i godspakken i Nasjonal transportplan 2018–2029 får effekt. I forslaget til statsbudsjett for 2024 er ordningen foreslått videreført med 100 millioner kroner.

Begrunnelse for ordningen

Begrunnelsen for ordningen er særlig de miljømessige fortrinn jernbanen har som transportform. Støtten skal virke som en kompensasjon for særskilte kostnader godsoperatørene har, og er et tiltak for å bevare dagens volum og få mer gods på bane ved å styrke selskapene som driver med kombinerte transporter og vognlast.

Hvem kan søke om støtte?

Jernbaneforetak, slik dette er definert i jernbaneforskriften § 1-3 bokstav b), og som har tillatelse til å drive trafikkvirksomhet på norsk jernbane, kan søke om støtte for utført kombinerte transporter og vognlasttransporter.  

For å kunne søke om støtte må søkere ha utført kommersiell transport på det norske jernbanenettet. Det betyr at selskapene må ha hatt inntekter fra transporter som utføres for andres regning.

Hva baseres støtten på?

Det tas forbehold om Stortingets årlige budsjettvedtak for tilsagn og utbetaling av støtte etter denne ordningen. 

Utbetaling av støtten skjer en gang per år. Støtten gis etterskuddsvis. Utbetalt beløp baseres på søkerens utførte trafikkarbeid på jernbane av kombinerte transporter og vognlasttransporter som søker har oppgitt i sin søknad til Jernbanedirektoratet.

Hvordan søker dere?

Søker må beregne og redegjøre for sin gjennomførte godstransport innenfor segmentene kombinerte transporter og vognlasttransporter på norsk jernbane målt i netto tonnkilometer og antall TEU-kilometer for perioden det søkes om støtte for. I tillegg må søker redegjøre for hvilken andel av transporten som er besørget med elektrisk fremdrift og hvilke som er besørget med diesel fremdrift. Jernbanedirektoratet foretar den endelige beregningen.

I søknadsskjemaet fremgår det hvordan du skal oppgi informasjonen.

Når kan dere søke?

Søknadsfristen for støtte for perioden 01. juli 2022–30. juni 2023 gikk ut 1. september 2023.

Jernbanedirektoratet gjennomgår opplysningene oppgitt i søknadene. Utbetaling av støtten skjer når alle søknader er ferdig behandlet.

Retningslinjer for støtteordningen

Godstog på SørlandsbanenFoto: Njål Svingheim
Godstog på Sørlandsbanen.