Sørumsand stasjon.

Kongsvingerbanen

Kongsvingerbanen er 114,7 kilometer lang fra Lillestrøm til Riksgrensen ved Magnor. Banen grener ut fra Hovedbanen på Lillestrøm og følger Glomma fra Fetsund til Kongsvinger før den tar en sørøstlig retning til Magnor og riksgrensen. Banen ble åpnet i 1862 til Kongsvinger og videre til Sverige i 1865. Kongsvingerbanen fikk elektrisk drift i 1951.

Njål Svingheim

Fakta om Kongsvingerbanen

  • Banelengde: 114,70 km (Lillestrøm–riksgrensen ved Magnor)
  • Stasjoner og holdeplasser med persontrafikk: 13
  • Elektrisk drift
  • Fjernstyring: Lillestrøm–Charlottenberg (Sverige)
  • Godsterminaler: Kongsvinger (Norsenga) og Gropa
  • Tilknyttede baner: Hovedbanen, Solørbanen og Värmlandsbanan

Kongsvingerbanen har i dag stor trafikk av både gods- og persontog. Banens kapasitet er for liten i forhold til etterspørselen.

Trafikk og trasé

Trafikken på Kongsvingerbanen består av lokaltog (65 prosent), region- og fjerntog til og fra Sverige (15 prosent) og godstog (20 prosent). I 2012 ble det innført timesavganger mellom Kongsvinger og Oslo, banens lokaltogpendel går gjennom Oslo og til/fra Asker. Kongsvingerbanen har en høy markedsandel for arbeidsreiser på strekningen Kongsvinger–Oslo. Banen møter sterk konkurranse fra privatbil med en utbygget E16. Kongsvingerbanen er en viktig godsbane for tømmer- og skogsprodukter i forbindelse med Solør- og Rørosbanen og som mellomriksbane med Sverige. Det er økende arbeidspendling fra distriktene langs banen og fra Sverige.

Kongsvingerbanens trasé er i praksis uendret fra banens åpning i 1862. På grunn av landskap og topografi er banens linjeføring god med få stigninger.

Tilstand og tiltak

Kongsvingerbanens var ferdig ballastrenset på hele strekningen fra Lillestrøm til grensen i 2011 og samtidig var alle kabelanlegg med unntak av Kongsvinger stasjon ferdig fornyet. Kongsvingerbanens kontaktledningsanlegg var ferdig fornyet i 2021.

Det planlegges for økt kapasitet på Kongsvingerbanen ved å bygge nye kryssingsspor ved Bodung og Galterud.

Målsetting

Jernbanedirektoratets målsetting for Kongsvingerbanen er at den skal være en attraktiv og konkurransedyktig transportåre som bidrar til at kommunene i regionen blir en del av Oslo-områdets arbeids-, bolig- og servicemarked. Banen skal bidra til at store deler av trafikkveksten lokalt og mot Sverige tas kollektivt og at næringslivets behov for effektiv transport mellom Østlandet, Midt-Norge, Nord-Norge og Sverige tilfredsstilles.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.