Østfoldbanen ved Fredrikstad

Østfoldbanen

Østfoldbanens vestre linje er 170,1 kilometer lang fra Oslo S til Kornsjø og riksgrensen. Banen går langs kysten via Moss og Fredrikstad, videre langs Glomma til Sarpsborg før den går østover til Halden og videre inn til svenskegrensen ved Kornsjø. Østfoldbanen ble åpnet i 1879 og fikk elektrisk drift i 1940. Dobbeltsporet nådde fram til Sandbukta ved Moss i 1996.

Foto: Njål Svingheim

Fakta om Østfoldbanen

  • Banelengde: 170,10 km
  • Stasjoner og holdeplasser med persontrafikk: 23
  • Elektrisk drift
  • Fjernstyring: Oslo S–Kornsjø (Sverige)
  • Dobbeltspor: Oslo S–Sandbukta (57 km) og Såstad–Haug ( 7 km)
  • Godsterminaler: Rolvsøy (Fredrikstad), Sarpsborg stasjon, Borregaards industrispor, Berg (Halden), Saugbruksforeingens sidespor
  • Tilknyttede baner: Østfoldbanen østre linje (Sarpsborg og Ski), Norge/Vänernbanan (Sverige)

Trafikk og trasé

Trafikken på Østfoldbanen består i dag av lokaltog (80 prosent), regiontog og intercitytog (15 prosent) og godstog (5 prosent). Østfoldbanens regionekspresstog knytter sammen store regionale bo- og arbeidsmarkeder i Østfold, Akershus og Oslo. Banen er også en viktig utenlandsforbindelse for både godstrafikken og persontrafikken. Østfoldbanen møter sterk konkurranse fra en moderne firefelts E6 på hele strekningen.

Follobanen Oslo S–Ski åpnet i 2023 og reduserte reisetiden til 11 minutter på denne strekningen. Alle regiontogene til og fra Østfoldbanen benytter Follobanen, mens den gamle linjen vie Kolbotn benyttes av lokaltog og godstog. Banen fikk dobbeltspor til Ski i 1939. På 1990-tallet ble det bygget nytt dobbeltspor fra Ski til Sandbukta før Moss, og det ble samtidig foretatt en del traséforbedringer. På grunn av topografi og landskap er banens linjeføring relativt god. Stigningen østover ut fra Halden, Tistedalsbakken, utgjør en flaskehals for godstrafikken. 

Tilstand og tiltak

Et større arbeid med fornyelse av banens dreneringssystemer, kabelanlegg og overbygning startet ved Moss i 2011 og ble fullført fram til Kornsjø i 2018. Det bygges dobbeltspor og ny stasjon i Moss. Dette er nå planlagt ferdig i 2030. Anlegget har blitt både dyrere og tatt lengre tid som følge store forekomster av kvikkleire i grunnen i Moss. Fra Såstad videre til Haug åpnet i 2000 en sju kilometer lang dobbeltsporstrekning.

Målsetting

Jernbanedirektoratets målsetting for Østfoldbanen er at banen skal være et konkurransedyktig alternativ til bil og buss og at den skal kunne tilby et attraktivt rutetilbud innenfor alle reisestrekninger. Det skal tilrettelegges for økte godsmengder for å avlaste vegnettet. Trafikkprognoser tilsier at bedre togtilbud med kortere reisetid vil kunne doble dagens antall reisende.  En stor del av det landbaserte godset som skal til Osloregionen går gjennom Østfold, jernbanens markedsandel er i dag på 10 prosent. Potensialet er en femdobling av dagens godstrafikk på Østfoldbanen ved bedre kapasitet og større pålitelighet.  

Østfoldbanen ved SarpsborgFoto: Njål Svingheim
Sarpsborg har stor godstrafikk.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding!

Vi leser alle henvendelser, men kan dessverre ikke svare deg.