Jernbanedirektoratet Metoder og standarder Prognosemodell for etterspørsel etter persontransport

Prognosemodell for etterspørsel etter persontransport

Prognosemodellen tar utgangspunkt i passasjermatrise som du legger inn for et valgt basisår.

Ved hjelp av en enkel meny kan du velge hvilket år du vil lage prognoser for, samt hvilke forutsetninger som skal gjelde for prognosen. Eksempler på dette er utvikling i andel som sitter på hjemmekontor, baner for befolkningsvekst og økonomisk vekst, og endring i konkurranseflater mot andre transportformer.

Verktøyet gjør det mulig å teste raskt og konsistent hvordan ulike forutsetninger påvirker trafikkprognosene. Et av de viktigste bruksområdene vil derfor være i forbindelse med følsomhetsanalyser.