Drammenbanen og Askerbanen

Drammenbanen er 42 kilometer lang fra Oslo S til Drammen. Hele banen har dobbeltspor. På strekningen mellom Lysaker og Asker er det bygget to nye spor i tillegg for bedre kapasitet og høyere hastighet. De to nye sporene benevnes Askerbanen.

Drammenbanen og Askerbanen ved Sandvika. (Foto: Njål Svingheim)

Drammenbanen er det opprinnelige navnet på den smalsporede banen fra Oslo V til Drammen som ble åpnet i 1872. Banen ble normalsporet i 1920, fikk dobbeltspor til Sandvika i 1922, til Asker i 1955, til Brakerøya i 1973 og helt til Drammen i 1996. Den største linjeomleggingen kom i 1973 i forbindelse med åpningen av Lieråsen tunnel. 

Vest for Asker gikk Drammenbanen opprinnelig gjennom Heggedal, Røyken og Lier, en strekning som ble erstattet av Lieråsen tunnel i 1973. Dette forkortet banen med 12,5 kilometer. De første 13 kilometerne (fram til Spikkestad) av den opprinnelige strekningen er beholdt for lokaltrafikk under navnet Spikkestadbanen.

Åpningen av Oslotunnelen i 1980 knyttet sammen det norske jernbanenettet gjennom Oslo og åpnet for et helt nytt trafikkmønster.

Trafikk og standard

Drammenbanen og Askerbanen er blant landets tettest trafikkerte strekninger. Banene brukes av flere lokaltogpendler på Østlandet, av intercitytogene til og fra Vestfold, samt av fjerntog til og fra Bergens- og Sørlandsbanen. I tillegg kommer godstrafikken til Drammen, Sørlandet og noen av Bergensbanens godstog. På den nye Askerbanen (åpnet 2005 - 2011) tillater banestandarden 160 kilometer i timen, mens hastigheten fra Asker til Brakerøya ved Drammen hovedsakelig er 130 km/t. Den gamle Drammenbanen har en hastighetsstandard på fra 80 til 130 km/t. Det kjøres i 2018 lokal- eller intercitytog mellom Drammen og Oslo fem ganger i timen. Fra Asker kommer i tillegg lokaltogene Spikkestad – Asker - Lillestrøm og Asker – Kongsvinger. De mange togavgangene på Drammenbanen har også medført en kraftig økning i passasjertallene på strekningen.

Flytoget har Drammen som endestasjon for sine tog til og fra Oslo Lufthavn Gardermoen med tre avganger i timen. Det pågår i årene 2017 – 2021 omfattende arbeider for bedre fjellsikring og oppgradering av Lieråsen tunnel. Arbeidene er lagt til påsken og i sommerferieperioden og fører til at banen må stenges for trafikk i disse periodene.

Den gamle Drammenbanen mellom Lysaker og Sandvika via Høvik ble ferdig modernisert i 2015 med blant annet nytt vendeanlegg på Høvik og ny Høvik stasjon. I forbindelse med planleggingen av nye tunnel gjennom Oslo, vil strekningen Oslo S – Lysaker inngå. Kapasiteten gjennom Oslotunnelen og ut til Lysaker er i dag fullt utnyttet. Drammen stasjon skal bygges ut i forbindelse med intercityutbyggingen på Østlandet. Stasjonen vil få nye plattformer, adkomster og økt kapasitet. I Handlingsprogrammet for jernbanesektoren legges det opp til at arbeidet med dette skal stå ferdig i 2024.

Fakta

  • Banelengde: 41,66 km (Oslo S - Drammen, via Askerbanen: 40,03 km)
  • Stasjoner og holdeplasser med persontrafikk: 16
  • Elektrisk drift
  • Person- og godstrafikk
  • Godsterminal i Drammen (flere terminalspor fra Brakerøya, Holmen og Drammen st.)
  • Dobbeltspor
  • Tilknyttede baner: Spikkestadbanen, Vestfoldbanen, Sørlandsbanen, 

Lier holdeplass, Drammenbanen. (Foto: Njål Svingheim)