Østfoldbanen

Østfoldbanens vestre linje er 170,1 kilometer lang fra Oslo S til Kornsjø og riksgrensen. Banen går langs kysten via Moss og Fredrikstad, videre langs Glomma til Sarpsborg før den går østover til Halden og videre inn til svenskegrensen ved Kornsjø. Østfoldbanen ble åpnet i 1879 og fikk elektrisk drift i 1940. Dobbeltsporet nådde fram til Sandbukta ved Moss i 1996.

Intercitytog i Fredrikstad. (Foto: Njål Svingheim)

Trafikk og trasé

Trafikken på Østfoldbanen består i dag av lokaltog (80%), regiontog og intercitytog (15%) og godstog (5%). Mellom Oslo S og Ski (24 km) er det ikke plass til flere tog i rushtidene, og hastigheten begrenses av lokaltogene med mange stopp. Østfoldbanens intercitytog knytter sammen store regionale bo- og arbeidsmarkeder i Østfold, Akershus og Oslo. Banen er også en viktig utenlandsforbindelse for både godstrafikken og persontrafikken. Østfoldbanen møter sterk konkurranse fra en moderne firefelts E6 på hele strekningen.

Østfoldbanen følger i hovedsak banetraseen fra åpningen i 1879. Banen fikk dobbeltspor til Ski i 1939. På 1990-tallet ble det bygget nytt dobbeltspor fra Ski til Sandbukta før Moss, og det ble samtidig foretatt en del traséforbedringer. På grunn av topografi og landskap er banens linjeføring relativt god. Stigningen østover ut fra Halden, Tistedalsbakken,  utgjør en flaskehals for godstrafikken. 

Tilstand og tiltak

Et større arbeid med fornyelse av banens dreneringssystemer, kabelanlegg og overbygning startet ved Moss i 2011 og fullføres fram til Kornsjø i løpet av 2018. Delstrekninger på Østfoldbanen har gammelt kontaktledningsanlegg, den eldste delen mellom Fredrikstad og Sarpsborg ble bygget i 1939. Det er også et stort behov for brufornyelser og bruvedlikehold på banens mange stålbruer. I Handlingsprogrammet for jernbanesektoren legges det opp til Østfoldbanen skal få dobbeltspor som en del av Intercityutbyggingen på Østlandet. Første nye parsell fra Sandbukta gjennom Moss til Såstad i Rygge hadde byggestart i 2018. Fra Såstad videre til Haug åpnet i 2000 en sju kilometer lang dobbeltsporstrekning.
Follobanen, som innebærer utbygging av ny høyhastighetsbane fra Oslo til Ski betyr en vesentlig innkorting av reisetiden på Østfoldbanen, samt en sårt tiltrengt kapasitetsøkning. Follobanen vil gjøre det mulig med flere lokaltog også på den gamle lokalstrekningen over Kolbotn.

Målsetting

 Jernbanedirektoratets målsetting for Østfoldbanen er at banen skal være et konkurransedyktig alternativ til bil og buss og at den skal kunne tilby et attraktivt rutetilbud innenfor alle reisestrekninger.  Det skal tilrettelegges for økte godsmengder for å avlaste vegnettet. Trafikkprognoser tilsier at bedre togtilbud med kortere reisetid vil kunne doble dagens antall reisende.  En stor del av det landbaserte godset som skal til Osloregionen går gjennom Østfold, jernbanens markedsandel er i dag på 10%. Potensialet er en femdobling av dagens godstrafikk på Østfoldbanen ved bedre kapasitet og større pålitelighet.  

 Fakta:

  • Banelengde: 170,10 km
  • Stasjoner og holdeplasser med persontrafikk: 23
  • Elektrisk drift
  • Fjernstyring: Oslo S – Kornsjø (Sverige)
  • Dobbeltspor: Oslo S - Sandbukta (57 km) og Såstad - Haug ( 7 km)
  • Godsterminaler: Rolvsøy (Fredrikstad), Sarpsborg stasjon, Borregaards industrispor, Berg (Halden), Saugbruksforeingens sidespor
  • Tilknyttede baner: Østfoldbanen østre linje (Sarpsborg og Ski), Norge/Vänernbanan (Sverige)

Sarpsborg har stor godstrafikk. (Foto: Njål Svingheim)